Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12016-05-23Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 2016-05-311463997757.7255
22016-05-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 188/2016 2016-06-201463743768.555
32016-05-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich w trakcie ustalania1464001107.987
42016-05-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 194/20162016-06-201463744608.4012
52016-05-13Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy 2016-05-301463131231.7872
62016-05-24Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – dukat Zygmunta Starego w trakcie ustalania1464094238.8984
72016-05-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 197/2016 2016-06-201463745005.0713
82016-05-20Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium 2016-06-011463748594.3166
92016-05-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów Nr Rej. 154/2016 2016-06-201463133573.8088
102016-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr.Rej. 74/2016 2016-06-201462974662.0145
112016-05-17Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego 2016-06-031463491773.5748
122016-05-24 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Jan Olbracht w trakcie ustalania1464095168.5481
132016-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr. Rej.144/2016 2016-06-201462974945.7276
142016-05-13Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych 2016-05-311463134834.6671
152016-05-24Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński w trakcie ustalania1464097599.5742
162016-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr. Rej. 155/2016 2016-06-201462975778.5711
172016-05-17Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r. 2016-05-311463493159.2997
182016-05-13Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 2016-06-031463135787.3209
192016-05-24Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec 2016-06-031464097750.4789
202016-05-19Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 2016-06-031463654176.659
212016-05-20Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. 2016-06-011463749389.8145
222016-05-24Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych w trakcie ustalania1464098571.8361
232016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 110/2016 2016-06-201463042193.5254
242016-05-19Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych 2016-05-301463669252.7517
252016-05-20Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2016-06-021463749984.0161
262016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 113/2016 2016-06-201463043326.6771
272016-05-24Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Miłomłyn oraz sołectwom Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn 2016-06-031464099126.356
282016-05-24Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych 2016-06-071464099599.201
292016-05-20Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. 2016-06-011463750432.6186
302016-05-19Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 2016-06-041463669938.228
312016-05-24Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w trakcie ustalania1464100541.6841
322016-05-20Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 2016-06-011463729278.0371
332016-05-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 156/20162016-06-201463561231.383
342016-05-20Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich 2016-05-311463729958.2869
352016-05-16 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 55/20162016-06-201463389331.8136
362016-05-20Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. 2016-06-011463751000.5398
372016-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece 2016-06-071463732628.0778
382016-05-16Wypowiedzenie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.2016-05-311463398161.6238
392016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 125/20162016-06-201463050764.3996
402016-05-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym w trakcie ustalania1464168831.4896
412016-05-25 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych w trakcie ustalania1464169421.127
422016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 126/2016 2016-06-201463053684.2721
432016-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2016-06-081463734452.1022
442016-05-25Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej2016-05-301464171177.8125
452016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 131/2016 2016-06-201463060488.1832
462016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 136/2016 2016-06-201463060918.3771
472016-05-13Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego 2016-05-301463141513.6648
482016-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym 2016-06-071463734970.9303
492016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 139/20162016-06-201463061246.8226
502016-05-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w trakcie ustalania1464171514.589
512016-05-13Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym w trakcie ustalania1463143363.4549
522016-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2016-06-071463735424.4485
532016-05-23Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości w trakcie ustalania1464013076.5307
542016-05-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi w trakcie ustalania1464172951.1976
552016-05-13Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym 2016-05-301463144381.5964
562016-05-18Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym 2016-06-031463557305.1168
572016-05-18Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 2016-06-071463568719.4022
582016-05-20Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego 2016-06-011463736124.7914
592016-05-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 157/2016 2016-06-201463561798.2756
602016-05-24Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim 2016-06-041464081487.9545
612016-05-25 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina w trakcie ustalania1464173499.0537
622016-05-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 165/20162016-06-201463562353.1445
632016-05-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 167/20162016-06-201463562878.8911
642016-05-19Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie 2016-05-311463667902.4333
652016-05-20Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” 2016-06-011463737571.2326
662016-05-20Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Misja Łaski” w Krakowie na III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie 2016-06-041463753019.7685
672016-05-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu NR REJ. 173/2016 2016-06-201463563345.3389
682016-05-25Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport w trakcie ustalania1464175546.0605
692016-05-18Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 2016-06-071463574799.7306
702016-05-25Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych w trakcie ustalania1464187335.9231
712016-04-28Przyjęte w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r. zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r.2016-06-171461836354.2891
722016-05-17Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2016 r. 2016-05-311463470574.0803
732016-05-23Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2017 r. w trakcie ustalania1463993426.0719
742016-05-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym 2016-06-091463740169.9629
752016-05-24Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r.2016-06-231464076480.0603
762016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej.114/20162016-06-201463390546.5076
772016-04-28Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r. 2016-05-301461840939.0712
782016-05-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 173/20162016-06-201463741314.7278
792016-05-17Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu 2016-06-011463475299.8922
802016-05-23Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu 2016-06-061463995699.9659
812016-05-24Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trakcie ustalania1464090468.5645
822016-05-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 182/20162016-06-201463742225.7027
832016-04-28Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2015 r. 2016-06-061461841191.2129
842016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 105/2016 2016-06-201463041122.4436
852016-05-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego 2016-05-311462877992.6311
862016-05-23Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Jaworskiego 2016-06-031463996430.3613
872016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 128/2016 2016-06-201463056165.6495
882016-04-28Przyjęte w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. zmiany do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.2016-06-171461836061.3245
892016-05-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 187/2016 2016-06-201463743276.8576
902016-05-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 145/2016 2016-06-201463133076.7106
912016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 106/2016 2016-06-201463041667.572
922016-05-12 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr. Rej. 116/20162016-06-201463047848.9887
932016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 111/20162016-06-201463042770.862
942016-05-12 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr.Rej. 120/20162016-06-201463049029.7454
952016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 127/2016 2016-06-201463056146.9885
962016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 129/20162016-06-201463059019.344
972016-05-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej 2016-06-031463055025.2226
982016-05-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 130/2016 2016-06-201463060064.2079
992016-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr. Rej. 104/20162016-06-201462977114.434
1002016-05-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Nr Rej. 186/2016 2016-06-201462976452.0911
1012016-05-24Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania 2016-05-301464091609.533
1022016-05-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej 2016-06-031463396674.3958
1032016-05-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych 2016-06-031463395733.2311
1042016-05-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2016-06-041463396174.3438
1052016-05-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych 2016-05-301463397163.6929
1062016-05-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 2016-05-311463397780.5652
1072016-05-16Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 17 października 2014 r. 2016-06-041463399869.8815
1082016-05-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trakcie ustalania1464166639.4823
1092016-05-16Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r.2016-06-101463397896.0195
1102016-05-16Porozumienie o Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, sporządzone w Berlinie dnia 9 grudnia 2011 r.2016-06-101463398805.3905
1112016-05-18Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego 2016-05-311463576854.2771
1122016-05-18 Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji 2016-06-081463575545.1571
1132016-05-17Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w trakcie ustalania1463485255.6364
1142016-05-24Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu w trakcie ustalania1464085356.3583
1152016-05-17Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym w trakcie ustalania1463490396.4666
1162016-05-17Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych 2016-06-021463485837.9422
1172016-05-19Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych 2016-06-021463642537.8993
1182016-05-19Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59 2016-06-021463667304.9681
1192016-05-20Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 2016-06-021463752158.344
1202016-05-20Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw 2016-06-101463751578.4581
1212016-05-23Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1463991679.2361
1222016-05-23Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w trakcie ustalania1463992394.2793
1232016-05-24Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w trakcie ustalania1464086488.6728
1242016-05-24Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w trakcie ustalania1464087391.8167
1252016-05-24Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych w trakcie ustalania1464088354.9588
1262016-05-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 153/2016 2016-06-201463474403.5361
1272016-05-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 143/2016 2016-06-201463473883.0453
1282016-05-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 122/20162016-06-201463472652.7106
1292016-05-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczenia Nr Rej. 124/20162016-06-201463473240.2185
1302016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 108/20162016-06-201463389879.2828
1312016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 121/20162016-06-201463391127.2067
1322016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 177/2016 2016-06-201463388628.8516
1332016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 112/20162016-06-201463390159.9725
1342016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 115/20162016-06-201463390793.8516
1352016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 198/2016 2016-06-201463389000.5268
1362016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej.166/20162016-06-201463388308.7189
1372016-05-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 107/20162016-06-201463389581.1162
1382016-05-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w trakcie ustalania1464167572.6068