Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-04-25Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” 2017-05-081493131165.3354
22017-04-26Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej” 2017-05-101493192602.5374
32017-04-26Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 2017-05-121493197130.658
42017-04-28Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej w trakcie ustalania1493368487.191
52017-04-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2017-05-091491911242.7436
62017-04-10Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 2017-05-081491813435.0672
72017-04-28Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020” 2017-05-101493372072.28
82017-04-13Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 2017-05-051492090111.6146
92017-04-28Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium 2017-05-161493377398.7619
102017-04-28Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy 2017-05-101493372502.8362
112017-04-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 2017-05-051491822232.9336
122017-04-24Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji 2017-05-181493030822.7579
132017-04-28Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019” 2017-05-161493376858.1211
142017-04-28 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 109/2017 w trakcie ustalania1493382319.4597
152017-04-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo probiercze 2017-05-081491828578.4763
162017-04-28Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania w trakcie ustalania1493384367.9783
172017-04-24Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych 2017-05-151493034583.9105
182017-04-28Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 2017-05-161493385147.819
192017-04-28Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 2017-05-161493385536.9371
202017-04-12Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej 2017-05-091491993360.2849
212017-04-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 2017-05-111493024121.279
222017-04-24Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym 2017-05-241493042863.6213
232017-04-21Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2017 roku 2017-05-051492763783.149
242017-04-14Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych 2017-05-051492166595.5907
252017-04-24Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi 2017-05-091493044716.3224
262017-04-28Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych w trakcie ustalania1493389063.273
272017-04-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 39/2017 2017-06-011493045020.2387
282017-04-28Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1493389618.1129
292017-04-25Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-05-041493110754.0774
302017-04-25Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 119/20172017-06-011493113242.6887
312017-04-25Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 58/2017 2017-06-011493113687.305
322017-04-24Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim 2017-05-051493023696.8138
332017-04-25Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń NR REJ. 81/2017 2017-06-011493115532.592
342017-04-11Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1491906016.9235
352017-04-24Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 2017-05-081493024518.8557
362017-04-25Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego 2017-05-091493118881.2638
372017-04-25Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2017-05-041493119256.9569
382017-04-24Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie 2017-05-091493044306.8028
392017-04-25Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w trakcie ustalania1493125951.111
402017-04-25Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt P 34/15 2017-05-081493126840.6819
412017-04-21Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzone w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.2017-06-021492783502.1319
422017-04-04Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 2017-05-051491306698.9513
432017-04-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach 2017-05-181493026144.3119
442017-04-13Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące bezpieczeństwa, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. 2017-05-051492065626.9145
452017-04-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 2017-05-171493029652.852
462017-04-21Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t 2017-05-051492772715.4663
472017-03-20Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 2017-05-121490086531.342
482017-03-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego 2017-06-011489745202.6347
492017-04-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101) 2017-05-151492686200.402
502017-04-19Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 2017-05-081492598900.8841
512017-04-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze 2017-05-171491823809.593
522017-04-19Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2017-05-171492599645.2814
532017-04-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych 2017-05-051491824355.0822
542017-04-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 2017-05-051491825356.2515
552017-04-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej 2017-05-081491826897.8296
562017-04-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych 2017-05-081491827509.1457
572017-04-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia 2017-05-081491828184.7007
582017-04-20Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać 2017-05-091492674884.2231
592017-04-19Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa 2017-05-081492592598.1173
602017-04-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106) w trakcie ustalania1492692208.2841
612017-04-25Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety 2017-05-181493131696.9787
622017-04-25Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 73/2017 2017-06-011493114558.8234
632017-04-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082) 2017-05-121492693347.2036
642017-04-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012) 2017-05-191492696923.324
652017-04-21Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych 2017-05-111492783663.747
662017-04-21Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej 2017-05-261492771005.6226
672017-04-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098) 2017-05-111492695142.0619
682017-04-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej 2017-05-181493019677.758
692017-04-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 2017-05-191493025361.8506
702017-04-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 2017-05-111493024939.238
712017-04-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu 2017-05-191493025780.3864
722017-04-20Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2017-05-081492698557.4238
732017-04-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami 2017-05-181493124901.2386
742017-04-25Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 77/2017 2017-06-011493115101.8761
752017-04-26Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 2017-05-051493198178.7907
762017-04-25Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2017-05-091493130048.005
772017-04-25Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 2017-05-101493124374.6064
782017-04-21Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym 2017-05-171492775013.5183
792017-04-21Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania 2017-05-101492782546.5439
802017-04-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) 2017-05-191492689795.0917
812017-04-21Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interoperacyjności systemu kolei 2017-05-121492765592.8007
822017-04-20Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy 2017-05-121492687490.6874
832017-04-28Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów w trakcie ustalania1493373655.7493
842017-04-26Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację 2017-05-051493205021.0401
852017-04-26Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 2017-05-121493203360.5284
862017-04-26Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli 2017-05-111493210267.2264
872017-04-27Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi . w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2017-05-121493282889.8023
882017-04-26Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich 2017-05-081493205810.076
892017-04-26Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-05-101493214245.5307
902017-04-27 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 95/2017w trakcie ustalania1493293821.3053
912017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 96/2017 w trakcie ustalania1493294133.6972
922017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 97/2017w trakcie ustalania1493295011.1582
932017-04-27Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej 2017-05-101493285738.2931
942017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 98/2017 w trakcie ustalania1493295361.2998
952017-04-26Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 82/2017 2017-06-011493212538.587
962017-04-26Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 89/20172017-06-011493213885.4512
972017-04-27Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-05-111493288528.6536
982017-04-26Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych 2017-05-121493206823.2287
992017-04-27Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-05-111493288155.0503
1002017-04-27Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-05-111493290303.0254
1012017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 104/2017 w trakcie ustalania1493298929.6032
1022017-04-27Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych 2017-05-171493289500.3844
1032017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 107/2017 w trakcie ustalania1493301958.3777
1042017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 108/2017 w trakcie ustalania1493302292.6932
1052017-04-28Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności w trakcie ustalania1493371523.0554
1062017-04-28Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców w trakcie ustalania1493373350.3963
1072017-04-26Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 87/2017 2017-06-011493213282.4206
1082017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 103/2017 2017-06-011493297282.2821
1092017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 102/20172017-06-011493296946.8816
1102017-04-26Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 92/2017 2017-06-011493216586.2409
1112017-04-26Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 91/20172017-06-011493216180.8264
1122017-04-26Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 90/2017 2017-06-011493215557.781
1132017-04-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 106/2017 2017-06-011493299340.1759
1142017-04-28Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 113/2017w trakcie ustalania1493383474.1613
1152017-04-28Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska w trakcie ustalania1493385973.5092
1162017-04-28Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności w trakcie ustalania1493386613.009
1172017-04-28Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1493387486.5621