Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12016-07-26Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie obszarów, w odniesieniu do których organizacje producentów mogą występować o uznanie 2016-08-051469530267.6166
22016-07-27Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2016-08-031469608426.9017
32016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 2016-08-091469531794.0749
42016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych 2016-08-091469532253.559
52016-07-25Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2016-08-041469455867.2931
62016-07-26Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 2016-08-121469535397.2225
72016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 2016-08-231469535791.2921
82016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 2016-08-191469536222.1705
92016-07-18Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r. 2016-08-121468842977.4286
102016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego 2016-08-161469536633.6857
112016-07-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.22.2016 2016-08-031468847273.7769
122016-07-14Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.2016-08-311468832423.6704
132016-07-25Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń 2016-08-041469442113.8796
142016-07-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.23.2016 2016-08-031468848978.1267
152016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 2016-08-121469538121.39
162016-07-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.10.2016 2016-08-031468852786.7151
172016-07-12Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego 2016-08-051468329465.4319
182016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 2016-08-161469540685.6947
192016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym 2016-08-161469541044.6031
202016-07-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.11.2016 2016-08-031468853325.1861
212016-07-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.12.2016 2016-08-031468853903.3631
222016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.13.2016 2016-08-031468911209.2716
232016-07-11Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego 2016-08-041468231463.9153
242016-07-21Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych 2016-08-081469096233.1795
252016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.14.2016 2016-08-031468911442.0146
262016-07-12Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego 2016-08-051468329479.2488
272016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 2016-08-161469541529.6468
282016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.15.2016 2016-08-031468911776.7822
292016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.16.2016 2016-08-031468912337.4502
302016-07-12Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego 2016-08-051468330031.7289
312016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.17.2016 2016-08-031468912766.5623
322016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej 2016-08-161469534672.6934
332016-07-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych2016-08-051468238084.0658
342016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.18.2016 2016-08-031468912901.2353
352016-07-14Układ o stowarzyszeniu miedzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.2016-08-311468836404.0224
362016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 2016-08-161469528384.0837
372016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 2016-08-121469537159.5668
382016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.19.2016 2016-08-031468913241.8711
392016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 2016-08-121469529467.0042
402016-07-07Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej 2016-08-051467886918.4102
412016-07-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.24.2016 2016-08-031468848777.5324
422016-07-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.21.2016 2016-08-031468846716.192
432016-07-14Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 2016-08-121468490515.9352
442016-07-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.34.2016 2016-08-031469004519.4281
452016-07-18Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2016-08-051468829391.8192
462016-07-19Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2016-08-011468924559.0655
472016-07-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.37.2016 2016-08-031469006286.027
482016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.29.2016 2016-08-031468937239.5269
492016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.27.2016 2016-08-031468934389.3298
502016-07-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych 2016-08-051469010831.0785
512016-07-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.36.2016 2016-08-031469005609.3986
522016-07-20Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 2016-08-021469018290.3804
532016-07-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.35.2016 2016-08-031469005087.9098
542016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.28.2016 2016-08-031468934874.7761
552016-07-20Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2016-08-021469011904.8347
562016-07-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.32.2016 2016-08-031469002590.3992
572016-07-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.31.2016 2016-08-031468999834.0826
582016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.25.2016 2016-08-031468928401.7505
592016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.26.2016 2016-08-031468928934.2274
602016-07-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.33.2016 2016-08-031469003092.0854
612016-07-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.30.2016 2016-08-031468937688.4546
622016-07-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.20.2016 2016-08-031469093338.0089
632016-07-21Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013 2016-08-021469097420.7632
642016-07-26Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania 2016-08-091469526109.6215
652016-07-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 2016-08-051469108345.8405
662016-07-25Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej 2016-08-051469436357.8867
672016-07-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 2016-08-051469186280.1662
682016-07-25Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2016-08-021469442843.2512
692016-07-25Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2016-08-041469449397.0436
702016-07-25Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold 2016-08-011469448009.0805
712016-07-26Komunikat Ministra Rozwoju o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2016-08-051469523552.3259
722016-07-26Komunikat Ministra Rozwoju w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 2016-08-051469525393.5075
732016-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym 2016-08-091469538487.4581
742016-07-25Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2016-08-121469434257.0319
752016-07-27Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej 2016-08-171469610553.9526
762016-07-27Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 2016-08-051469619200.2396
772016-07-27Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) w trakcie ustalania1469622089.5018
782016-07-29Komunikat Ministra Rozwoju w sprawie Wytycznych w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 2016-08-081469787665.6839
792016-07-27Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 2016-08-111469622668.3554
802016-07-27Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 2016-08-051469623306.6397
812016-07-27Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw 2016-08-121469623822.0536
822016-07-27Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 2016-08-021469624973.2899
832016-07-27Umowa o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzona w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.2016-09-051469621506.7329
842016-07-27Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 2016-08-011469617070.4697
852016-07-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich 2016-08-121469701964.2709
862016-07-27Umowa o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisana w Warszawie dnia 16 marca 2016 r.2016-08-121469628856.2252
872016-07-28Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności w trakcie ustalania1469708100.1337
882016-07-28Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej w trakcie ustalania1469714017.7975
892016-07-27Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o sprostowaniu błędu 2016-08-041469626514.1999
902016-07-29Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego w trakcie ustalania1469777764.4503
912016-07-29Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych w trakcie ustalania1469778445.2699
922016-07-29Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. w trakcie ustalania1469778958.1862
932016-07-29Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej w trakcie ustalania1469783186.9722
942016-07-27Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa Nr 495/2016 2016-08-041469627500.4623
952016-07-29Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w trakcie ustalania1469784195.3759
962016-07-29Uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 2016-08-261469780893.1803
972016-07-29Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015−2018 2016-08-011469781567.3512
982016-07-28Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów 2016-08-021469707235.7837
992016-07-29Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2016-08-051469786970.9124
1002016-07-29Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi . w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji wyrobu winiarskiego 2016-08-081469789131.9627
1012016-07-29Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym 2016-08-081469789682.2352
1022016-07-29Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w trakcie ustalania1469792275.2746
1032016-07-29Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy w trakcie ustalania1469796057.8053
1042016-07-29Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego w trakcie ustalania1469797506.0253
1052016-07-29Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w trakcie ustalania1469800117.6022
1062016-07-29Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w trakcie ustalania1469801047.1138
1072016-07-29Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym w trakcie ustalania1469802100.6506