Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12016-08-19Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone 2016-08-291471589961.1398
22016-08-24Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w trakcie ustalania1472033006.9507
32016-08-23Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych w trakcie ustalania1471943476.0065
42016-08-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela 2016-08-311472031028.5245
52016-08-19Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 2016-08-291471598578.4032
62016-08-24 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego w trakcie ustalania1472037063.7169
72016-08-19Komunikat Ministra Rozwoju w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 2016-08-261471599154.2439
82016-08-23Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2016-09-021471941312.9684
92016-08-24Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia w trakcie ustalania1472040526.4388
102016-08-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 279/2016 2016-09-011470922897.1181
112016-08-17Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności 2016-08-261471434107.4516
122016-08-23Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” 2016-08-301471944777.7866
132016-08-24Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej w trakcie ustalania1472041190.0232
142016-08-24Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów w trakcie ustalania1472042384.6247
152016-08-19Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania 2016-08-261471606451.6865
162016-08-24Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych w trakcie ustalania1472043793.5925
172016-08-19Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 2016-08-291471607038.602
182016-08-23Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej 2016-09-021471948443.5828
192016-07-14Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.2016-08-311468832423.6704
202016-08-19Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe 2016-08-261471607789.8032
212016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 380/2016 2016-09-011470222266.9354
222016-08-23Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o sprostowaniu błędu 2016-08-311471947018.576
232016-08-19Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze 2016-08-291471608344.0298
242016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 378/2016 2016-09-011470222531.5125
252016-08-23Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Olga Boznańska 2016-09-021471958983.381
262016-08-19Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej 2016-08-261471608741.0258
272016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 356/2016 2016-09-011470222807.4108
282016-08-23Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-261471941989.1552
292016-08-19Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 2016-08-261471609216.7608
302016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 355/2016 2016-09-011470223103.8076
312016-08-19Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2016-08-261471609660.5575
322016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczenia Nr Rej. 335/2016 2016-09-011470223612.695
332016-08-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ 2016-08-261471860790.2027
342016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 334/2016 2016-09-011470223856.5572
352016-08-24Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 2016-08-311472024443.7072
362016-08-19Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 2016-08-291471611059.0789
372016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 307/2016 2016-09-011470224094.9005
382016-08-18Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów 2016-08-261471528054.0591
392016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 300/2016 2016-09-011470224400.4337
402016-08-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji 2016-08-261471864220.2807
412016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 299/2016 2016-09-011470224673.7192
422016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 298/2016 2016-09-011470224911.31
432016-08-04Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji państwa portu 2016-08-291470312300.813
442016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 297/2016 2016-09-011470225155.1057
452016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 290/2016 2016-09-011470227093.091
462016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 275/2016 2016-09-011470227703.5385
472016-08-24Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji 2016-09-191472025276.6109
482016-08-05Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu 2016-08-261470381205.7932
492016-08-19Komunikat Ministra Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2016-08-261471591788.0115
502016-08-24Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 2016-08-301472026519.5523
512016-08-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 292/2016 2016-09-011470909385.5942
522016-08-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 2016-09-021471959693.5129
532016-07-14Układ o stowarzyszeniu miedzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.2016-08-311468836404.0224
542016-08-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 291/2016 2016-09-011470910008.6106
552016-08-24Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy 2016-08-301472030660.3035
562016-08-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 289/2016 2016-09-011470912528.9825
572016-07-27Umowa o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzona w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.2016-09-051469621506.7329
582016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 268/2016 2016-09-011470235474.0852
592016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 274/2016 2016-09-011470230871.7069
602016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 272/2016 2016-09-011470234977.2885
612016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 383/2016 2016-09-011470221931.9932
622016-08-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 273/2016 2016-09-011470231376.3211
632016-08-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej 2016-08-301470045886.3892
642016-08-08Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2016 roku, podpisana w Kijowie dnia 11 lipca 2016 r.2016-09-161470662422.9758
652016-08-08Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2016-08-311470652069.8808
662016-08-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 280/2016 2016-09-011470922467.4907
672016-08-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 293/2016 2016-09-011470908409.0988
682016-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 294/2016 2016-09-011470839057.5341
692016-08-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 295/2016 2016-09-011470838014.8024
702016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 256/2016 2016-09-011470743658.4101
712016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 262/2016 2016-09-011470735501.941
722016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 260/20162016-09-011470741108.9266
732016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 303/20162016-09-011470746069.054
742016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 257/2016 2016-09-011470743181.0341
752016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 263/20162016-09-011470734955.4836
762016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 266/2016 2016-09-011470731606.5764
772016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 261/2016 2016-09-011470740558.0408
782016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 296/2016 2016-09-011470746491.8777
792016-08-09Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 267/2016 2016-09-011470731092.5608
802016-08-24Komunikat Ministra Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trakcie ustalania1472048193.3925
812016-08-24Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne 2016-08-311472039436.6344
822016-08-24Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej w trakcie ustalania1472049462.4483
832016-08-19Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywanie 2016-08-261471596956.2084
842016-08-23Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych 2016-08-251471938006.8002
852016-08-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Nr Rej. 253/2016 2016-09-011471438591.2215
862016-08-24Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach w trakcie ustalania1472045031.0038
872016-08-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 255/2016 2016-09-011471360596.5398
882016-08-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr. Rej. 243/20162016-09-011471440706.6554
892016-08-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr. Rej. 249/20162016-09-011471439688.193
902016-08-19Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 2016-08-251471592662.4362
912016-08-19Komunikat Ministra Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-08-261471600229.4254
922016-08-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 134/20162016-09-011471441391.942
932016-08-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 258/2016 2016-09-011471356000.1279
942016-08-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 276/2016 2016-09-011471347066.5639
952016-08-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 259/2016 2016-09-011471354365.5113
962016-08-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 270/2016 2016-09-011471353948.0875
972016-08-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 278/2016 2016-09-011471345822.966
982016-08-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 277/2016 2016-09-011471346337.7438
992016-08-19Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” 2016-08-261471605973.6082
1002016-08-22 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 133/2016 w trakcie ustalania1471853040.1756
1012016-08-22 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 269/2016 w trakcie ustalania1471853597.1047
1022016-08-22 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 302/2016 w trakcie ustalania1471854088.3649
1032016-08-22 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 252/2016w trakcie ustalania1471854591.2618
1042016-08-22 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 132/2016 w trakcie ustalania1471859344.9805
1052016-08-23Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 2016-08-251471936681.2267
1062016-08-17Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym 2016-09-051471426674.7117
1072016-08-24Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie 2016-08-311472022162.3238
1082016-08-24Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 2016-09-231472022805.6801
1092016-08-24Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych 2016-08-291472023747.9844
1102016-08-24Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju 2016-08-261472023222.1807
1112016-08-24Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów w trakcie ustalania1472030249.0119
1122016-08-24Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego 2016-08-311472026038.5194
1132016-08-24 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017 w trakcie ustalania1472036438.9556
1142016-08-16Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego 2016-09-061471343748.9221