Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12016-11-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 2016-12-211479375522.3434
22016-12-07Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego 2016-12-161481121934.5948
32016-11-02Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2016-12-151478098182.8591
42016-12-07Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zmieniające rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny 2016-12-161481102126.7432
52016-11-24Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 2016-12-301479987063.9318
62016-12-08Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w trakcie ustalania1481203057.9634
72016-12-08Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego 2016-12-161481205578.8366
82016-12-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy 2016-12-301481203784.541
92016-11-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 467/2016 2016-12-221479480162.7878
102016-11-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 469/2016 2016-12-221479480852.8402
112016-11-24Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane 2016-12-151479988460.8017
122016-11-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 470/2016 2016-12-221479481174.5135
132016-11-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 471/2016 2016-12-221479481539.2489
142016-12-09Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 2016-12-161481276761.1762
152016-11-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 472/2016 2016-12-221479481937.665
162016-11-18Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 2016-12-151479483150.6992
172016-12-09Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego w trakcie ustalania1481280393.8364
182016-12-08Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 2016-12-161481191602.2324
192016-12-09Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych w trakcie ustalania1481281776.0672
202016-11-29Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r. 2016-12-161480418483.6243
212016-12-08Porozumienie paryskie do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.2017-01-051481192802.0356
222016-12-09Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 2016-12-151481282260.4295
232016-12-09Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 2016-12-161481277089.0473
242016-12-09Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej 2 edycja” 2016-12-121481284579.7837
252016-11-29Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych 2016-12-121480421896.7418
262016-12-09Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych 2016-12-161481280774.2978
272016-12-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych 2016-12-141480592124.7049
282016-12-08Komunikat nr 12/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w trakcie ustalania1481193557.1839
292016-11-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym 2016-12-201480426954.8549
302016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 484/2016 2016-12-221479724596.1902
312016-12-02Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej2016-12-201480680429.1541
322016-12-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016-12-231481193960.046
332016-12-09Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej 2016-12-291481287159.8745
342016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Nr Rej. 487/2016 2016-12-221479726705.5618
352016-12-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe 2017-01-051481194839.8692
362016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 488/2016 2016-12-221479727144.6954
372016-11-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2016-12-161479466257.2009
382016-11-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej 2016-12-141480427406.0665
392016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 489/2016 2016-12-221479727543.174
402016-12-02Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji 2016-12-201481035858.779
412016-12-08Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt 2016-12-151481202391.6254
422016-11-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy 2017-01-041480427723.3411
432016-12-07Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016-12-161481117266.5108
442016-12-08Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w trakcie ustalania1481198728.6663
452016-12-09Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu w trakcie ustalania1481296037.0902
462016-11-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze 2016-12-121479730086.339
472016-11-25Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 2016-12-121480065837.926
482016-12-07Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2016-12-161481118006.2115
492016-11-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 2016-12-191479730923.6901
502016-11-22Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 507/2016 2016-12-221479826597.6984
512016-12-07Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 2016-12-151481119159.823
522016-12-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne 2016-12-301481194401.1907
532016-12-09Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w trakcie ustalania1481297283.3411
542016-11-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 2016-12-191479731317.5139
552016-11-22Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 509/2016 2016-12-221479826955.6523
562016-12-07Ustawa o zmianie ustawy o paszach 2016-12-161481119797.7723
572016-12-08Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych w trakcie ustalania1481199606.8365
582016-12-09Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w trakcie ustalania1481298798.1208
592016-11-22Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 511/2016 2016-12-221479827306.9814
602016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 490/20162016-12-221479735835.9568
612016-12-07Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 2016-12-161481120187.6302
622016-11-22Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 512/2016 2016-12-221479827698.3031
632016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 497/2016 2016-12-221479736414.6829
642016-11-22Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 513/2016 2016-12-221479828048.6597
652016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 501/2016 2016-12-221479737066.2637
662016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 503/2016 2016-12-221479737562.0189
672016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 504/2016 2016-12-221479738117.829
682016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 505/2016 2016-12-221479738560.4559
692016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 506/2016 2016-12-221479740125.137
702016-12-05Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej 2016-12-161481120650.7992
712016-12-08Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 2016-12-161481200163.2903
722016-12-07Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 2016-12-161481121257.0081
732016-11-04Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 2016-12-161478269702.5437
742016-11-09Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, przyjęte w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r. 2016-12-161478695409.195
752016-11-14Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe 2016-12-131479135114.7923
762016-11-17Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 2016-12-131479373987.3082
772016-11-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2016-12-161479205492.5973
782016-11-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 2016-12-161479205913.5984
792016-11-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 2016-12-141479206448.6713
802016-11-15Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczące Grup Integracyjnych NATO (NFIU)2016-12-201479218961.3825
812016-11-24Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 2016-12-121479976229.2952
822016-11-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki 2016-12-161479464538.1663
832016-11-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu 2016-12-161479465036.2124
842016-11-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2016-12-161479465824.41
852016-12-01Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu 2016-12-141480580722.3623
862016-12-01Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 2016-12-141480585817.1008
872016-11-16Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego 2016-12-211479296083.2177
882016-11-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów N Rej. 473/2016 2016-12-221479724149.3341
892016-11-21Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, sporządzona w Kijowie dnia 12 marca 2013 r.2016-12-211479716225.5297
902016-12-01Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2016 r. 2016-12-131480585329.6543
912016-12-01Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów w trakcie ustalania1480597351.1038
922016-12-01Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr 2016-12-151480601840.5808
932016-12-06Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 r. 2016-12-161481031895.4665
942016-12-02Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017 2016-12-141480677914.6148
952016-12-02Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe 2016-12-141480669627.386
962016-12-02Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji w trakcie ustalania1480689451.2813
972016-12-02Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2016-12-231480677422.8402
982016-12-01Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017 2016-12-141480603818.1261
992016-12-05Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym w trakcie ustalania1480932161.8919
1002016-12-01Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł 2016-12-151480602310.9892
1012016-12-02Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 2016-12-191480685490.2018
1022016-12-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 2016-12-301480933094.5129
1032016-12-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 2016-12-301480933558.5465
1042016-12-02Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu 2016-12-161480682763.8082
1052016-12-01Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr i 20 gr 2016-12-151480601058.4653
1062016-12-01Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł 2016-12-151480603201.5294
1072016-12-09Obwieszczenie Prokuratora Generalnego o wolnych stanowiskach prokuratorskich w trakcie ustalania1481274018.3482
1082016-12-05Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno - spożywczych lub artykułów rolno - spożywczych bez opakowań 2016-12-121480946756.3298
1092016-12-02Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli 2016-12-201480668541.1145
1102016-12-05Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej 2016-12-121480938168.1606
1112016-12-01Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 gr i 1 zł 2016-12-151480602746.4308
1122016-12-06Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-12-151481032384.452
1132016-12-07Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 2017-01-201481105105.1034
1142016-12-05Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie 2016-12-141480937506.549
1152016-12-06Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych 2016-12-161481034670.4827
1162016-12-08Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 2016-12-151481191964.2571
1172016-12-07Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar 2016-12-161481107525.9806
1182016-12-08Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 2016-12-161481191058.237
1192016-12-09Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w trakcie ustalania1481286720.5809
1202016-12-09Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 2016-12-151481275806.746
1212016-12-09Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2016-12-191481273500.0725
1222016-12-09Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego w trakcie ustalania1481296723.8833