Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 2016-11-031476454661.5873
22016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2016-11-171476455063.4043
32016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki 2016-10-271476456198.7985
42016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych 2016-11-031476456514.6689
52016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej 2016-11-101476456807.317
62016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2016-11-101476457096.2229
72016-10-14Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności 2016-10-241476433820.4475
82016-10-17Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2016 roku 2016-10-251476695575.8528
92016-10-13Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego 2016-10-211476365591.9985
102016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 416/2016 2016-11-101476098248.4933
112016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 417/2016 2016-11-101476098687.4592
122016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 368/2016 2016-11-101476099629.4049
132016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 369/2016 2016-11-101476100005.7599
142016-10-10Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 2016-10-261476102130.9886
152016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 439/2016 2016-11-101476269742.4065
162016-10-12Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych 2016-10-211476270213.4125
172016-10-13Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi 2016-10-211476354218.9585
182016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 440/2016 2016-11-101476270300.7464
192016-10-12Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa 2016-10-211476255574.5555
202016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 445/2016 2016-11-101476272826.3219
212016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 453/2016 2016-11-101476274341.7308
222016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 454/2016 2016-11-101476275387.7195
232016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 455/2016 2016-11-101476275960.5354
242016-10-14Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu 2016-10-281476447545.2146
252016-10-11Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych 2016-10-211476186311.3358
262016-10-14Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej 2016-10-211476448256.7432
272016-10-14Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego 2016-10-241476449684.6106
282016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 459/2016 2016-11-101476280709.9096
292016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 465/2016 2016-11-101476283459.7761
302016-09-05Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w trakcie ustalania1473076684.5105
312016-09-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego 2016-10-241474367179.8406
322016-10-03Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców 2016-10-251475487924.4744
332016-10-03Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 2016-10-211475475210.4092
342016-09-30Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 2016-10-261475243657.4
352016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 401/2016 2016-11-101476096240.2182
362016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 415/2016 2016-11-101476097761.6099
372016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej.399/2016 2016-11-101476095576.166
382016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 414/2016 2016-11-101476097232.9708
392016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 402/2016 2016-11-101476096727.151
402016-10-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 422/2016 2016-11-101476099145.0566
412016-10-07Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji 2016-11-021475852296.9688
422016-10-11Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2016-10-211476182938.1282
432016-10-11Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 2016-10-261476171828.4503
442016-10-11Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej 2016-10-251476178305.242
452016-10-11Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania 2016-10-211476180258.3662
462016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 376/2016 2016-11-101476182696.6863
472016-10-11Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów 2016-10-211476180797.0016
482016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 375/2016 2016-11-101476182278.4524
492016-10-11Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów 2016-10-241476181583.0536
502016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 370/2016 2016-11-101476180037.7334
512016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych 2016-11-031476452912.5329
522016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 371/2016 2016-11-101476180511.6515
532016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 374/2016 2016-11-101476181842.1157
542016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 372/2016 2016-11-101476180914.7109
552016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 373/2016 2016-11-101476181373.5
562016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 377/2016 2016-11-101476183156.943
572016-10-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej 2016-11-041476183541.9599
582016-10-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji 2016-11-041476183804.952
592016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 385/2016 2016-11-101476195938.3628
602016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 397/2016 2016-11-101476196550.7384
612016-10-12Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów 2016-10-281476266633.6586
622016-10-12Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk 2016-10-211476267129.9277
632016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach 2016-11-101476454246.3861
642016-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych 2016-11-031476455935.6287
652016-10-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia 2016-10-261476690382.1536
662016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 408/2016 2016-11-101476259050.2828
672016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 460/20162016-11-101476281501.9515
682016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 424/2016 2016-11-101476259493.0467
692016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 427/2016 2016-11-101476262410.4912
702016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 432/2016 2016-11-101476266344.4547
712016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 434/2016 2016-11-101476267558.9691
722016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 436/2016 2016-11-101476268266.7464
732016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 457/2016 2016-11-101476279665.7511
742016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 431/2016 2016-11-101476264341.4552
752016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 458/2016 2016-11-101476280141.7544
762016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 426/2016 2016-11-101476261528.6972
772016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 463/2016 2016-11-101476282056.9461
782016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 437/2016 2016-11-101476268740.3723
792016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 443/2016 2016-11-101476270867.4732
802016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 444/2016 2016-11-101476271510.7804
812016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 464/2016 2016-11-101476282930.655
822016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Nr Rej. 433/2016 2016-11-101476266752.1565
832016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 336/2016 2016-11-101476189179.7599
842016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 358/2016 2016-11-101476194040.3435
852016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 320/2016 2016-11-101476187565.3976
862016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 338/2016 2016-11-101476191119.9224
872016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 390/2016 2016-11-101476183979.525
882016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 423/2016 2016-11-101476186429.2875
892016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 409/2016 2016-11-101476185904.5929
902016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 337/2016 2016-11-101476190594.9404
912016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 339/2016 2016-11-101476192551.6001
922016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 357/2016 2016-11-101476193163.5724
932016-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 389/2016 2016-11-101476183529.6769
942016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 400/20162016-11-101476258285.5917
952016-10-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 428/2016 2016-11-101476262919.2957
962016-10-14Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 2016-10-211476433019.573
972016-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 2016-11-041476703060.4747
982016-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego 2016-11-041476702690.6409
992016-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 2016-11-141476703381.099
1002016-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie 2016-11-041476704485.7248
1012016-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej 2016-10-281476704162.5677
1022016-10-17Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego 2016-10-211476699774.071
1032016-10-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) ) 2016-10-281476701333.4178
1042016-10-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych 2016-11-181476786283.8399
1052016-10-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-11-081476786591.6477
1062016-10-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych 2016-11-041476700739.4183
1072016-10-18Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. 2016-10-281476787994.0672
1082016-10-20Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk w trakcie ustalania1476972745.9704
1092016-10-18Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wykazu jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii 2016-10-281476777389.6603
1102016-10-17Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 2016-10-251476697671.6836
1112016-10-19Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 2016-11-181476865560.5958
1122016-10-18Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 2016-10-271476796024.0567
1132016-10-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2016 r. 2016-10-271476798144.1027
1142016-10-19Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej 2016-11-041476872445.506
1152016-10-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 2016-11-071476873226.6287
1162016-10-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej 2016-11-071476873694.4151
1172016-10-18Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r. 2016-10-281476787286.9564
1182016-10-18Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-10-241476799488.7093
1192016-10-18Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej 2016-11-041476800221.7066
1202016-10-18Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Józef Haller 2016-10-271476795497.181
1212016-10-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w trakcie ustalania1476966986.5492
1222016-10-20Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 2016-10-211476957339.0044
1232016-10-20Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności w trakcie ustalania1476969169.0522
1242016-10-20Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2016-10-241476948909.2003
1252016-10-19Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych 2016-10-281476884684.6105
1262016-10-20Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 w trakcie ustalania1476972107.3543
1272016-10-20Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu w trakcie ustalania1476973733.0444
1282016-10-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie ustalania1476974344.7611
1292016-10-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego w trakcie ustalania1476974697.0917
1302016-10-20Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016 – 2021 w trakcie ustalania1476975059.0388