Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12016-09-15Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych 2016-09-291473935618.2757
22016-09-14Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 2016-10-031473843303.6861
32016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 1109.56.2016 2016-10-031473760855.7254
42016-09-16Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 2016-10-141474015122.5666
52016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.61.2016 2016-10-031473757839.1645
62016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.59.2016 2016-10-031473758363.89
72016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.58.2016 2016-10-031473759267.8962
82016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.60.2016 2016-10-031473759746.8661
92016-09-21Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2016-09-271474446640.9071
102016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.57.2016 2016-10-031473760130.5847
112016-09-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2016-10-041473756191.8025
122016-09-15Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2015r2016-10-111473942506.1483
132016-09-26Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego 2016-10-101474887477.2493
142016-09-26Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników w trakcie ustalania1474887709.2421
152016-09-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 2016-10-061473763855.0852
162016-09-22Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego 2016-10-101474551411.4074
172016-09-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2016-10-071473764300.0822
182016-09-15Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych 2016-10-111473946682.4331
192016-09-26Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe 2016-09-271474887067.9637
202016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.53.2016 2016-10-031473765854.1434
212016-09-26Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 2016-10-031474887876.8236
222016-09-13Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych 2016-10-061473766848.5422
232016-09-26Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 2016-09-301474898948.2465
242016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.51.2016 2016-10-031473767664.3315
252016-09-26Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w trakcie ustalania1474899607.2862
262016-08-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne 2016-09-291472126368.3288
272016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.49.2016 2016-10-031473768172.716
282016-09-26Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 2016-09-301474886666.6568
292016-09-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2016-09-291473681994.5962
302016-09-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej 2016-10-071473683129.1888
312016-09-13Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014-2016 2016-10-121473770685.1977
322016-09-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.55.2016 2016-10-031473836695.2454
332016-09-15Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji 2016-10-141473926557.1388
342016-09-15Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia 2016-10-041473947552.2677
352016-08-30Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych 2016-09-301472560188.3223
362016-09-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2016-09-301473685881.1602
372016-09-15Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu 2016-09-271473927068.5532
382016-09-16Uchwała Nr 5/2016 Rady Polityki Pieniężnej w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2017 2016-10-031474020182.9294
392016-08-30Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trakcie ustalania1472543014.6651
402016-09-05Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w trakcie ustalania1473076684.5105
412016-09-06Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego korzystania z uzgodnionych obiektów i terenów oraz własności mienia, podpisanego w Warszawie dnia 24 czerwca 2016r.2016-09-301473170068.7653
422016-09-06Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zagadnień ochrony środowiska, podpisanego w Warszawie dnia 24 czerwca 2016r.2016-09-301473170461.0484
432016-09-06Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Tbilisi dnia 8 października 2015r.2016-09-301473170729.0627
442016-09-07Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie 2016-09-281473257715.6544
452016-09-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.48.2016 2016-10-031473835874.911
462016-09-16Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej 2016-09-301474022167.9642
472016-09-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 2016-09-281473684758.0606
482016-09-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.54.2016 2016-10-031473836328.9776
492016-09-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych 2016-10-041473752380.313
502016-09-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy 2016-10-131473754364.1095
512016-09-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej 2016-10-071473755343.3798
522016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.52.2016 2016-10-031473762955.8462
532016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.50.2016 2016-10-031473771619.3807
542016-09-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.47.2016 2016-10-031473773272.4753
552016-09-15Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich 2016-09-271473925995.8136
562016-09-09Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 2016-10-051473417247.6128
572016-09-16Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby 2016-09-301474024876.282
582016-09-16Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 2016-09-271474030727.6336
592016-09-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym 2016-10-201474283404.9407
602016-09-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 2016-10-071474281886.2672
612016-09-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera 2016-10-071474282903.9146
622016-09-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 2016-10-101474283180.9331
632016-09-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych 2016-10-071474283669.3016
642016-09-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych 2016-10-071474281384.3985
652016-09-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego 2016-10-241474367179.8406
662016-09-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 2016-10-181474366907.4303
672016-09-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 2016-10-201474367668.055
682016-09-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 2016-10-181474367405.617
692016-09-16Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji 2016-09-291474025583.4684
702016-09-19Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu 2016-09-291474284265.1609
712016-09-19Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego 2016-09-281474279798.5577
722016-09-20Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 2016-09-281474356581.8672
732016-09-19Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2016-09-291474280585.7501
742016-09-20Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę 2016-10-111474374043.6443
752016-09-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2015 2016-09-281474379066.3942
762016-09-20Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017 2016-09-281474378846.7597
772016-09-16Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2016-09-281474029287.2935
782016-09-21Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych 2016-09-291474463381.596
792016-09-22Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 2016-09-281474531752.4782
802016-09-22Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych 2016-10-061474537657.0975
812016-09-21Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych 2016-09-281474460931.0452
822016-09-21Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 2016-09-281474458254.9245
832016-09-22Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii 2016-09-271474538209.4979
842016-09-22Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców w trakcie ustalania1474546593.6981
852016-09-22Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach w trakcie ustalania1474549052.5163
862016-09-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny 2016-10-031474540860.2989
872016-09-22Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 2016-09-281474541170.6651
882016-09-23Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym w trakcie ustalania1474612982.1846
892016-09-23Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2016-09-271474619407.5004
902016-09-22Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. 2016-09-271474541398.7535
912016-09-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 2016-10-141474625130.3783
922016-09-22Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2016-10-031474528284.3791
932016-09-23Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej w trakcie ustalania1474640043.3844
942016-09-23Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie ustalania1474640448.5795
952016-09-23Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego 2016-09-291474624781.8487
962016-09-22Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2016-09-291474527816.3439
972016-09-23Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2016-09-281474612369.7008
982016-09-26Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej w trakcie ustalania1474885274.0677
992016-09-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2016-10-051474622113.1806
1002016-09-26Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów w trakcie ustalania1474886352.4151
1012016-09-26Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 2016-09-301474884759.1987
1022016-09-26Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w trakcie ustalania1474895211.1254
1032016-09-26Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów w trakcie ustalania1474896704.554
1042016-09-23Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 2016-10-031474640705.4174
1052016-09-26Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 2016-10-031474883047.8886
1062016-09-26Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 2016-09-301474899170.9285