Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 3/2017 2017-04-071488885925.1712
22017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 7/2017 2017-04-071488886457.2069
32017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Świdnica – katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika” 2017-03-301490011399.7763
42017-03-15Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 2017-04-071489577497.3513
52017-03-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 2017-04-111490188460.5475
62017-03-15Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 2017-03-281489578992.7397
72017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Tyniec – zespół opactwa benedyktynów” 2017-03-301490007934.881
82017-03-15Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisana w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.2017-04-141489580719.571
92017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 68/2017 2017-04-071489495244.6408
102017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 16/20172017-04-071488892403.8631
112017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 80/2017 2017-04-071489502351.3446
122017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 17/2017 2017-04-071488893301.1958
132017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 18/2016 2017-04-071488893847.0108
142017-03-15Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym do celów statystycznych oraz badań naukowych 2017-03-291489592306.815
152017-03-22Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty 2017-03-271490176148.8275
162017-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 21/2017 2017-04-071488972617.5332
172017-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) 2017-04-141490263940.6833
182017-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022) w trakcie ustalania1490266780.723
192017-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100) 2017-04-141490267365.3012
202017-03-16Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2017 r. 2017-03-291489659191.8612
212017-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059) w trakcie ustalania1490267883.6489
222017-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerna (PLH120034) w trakcie ustalania1490269737.4
232017-03-16Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 2017-04-061489662659.9797
242017-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024) 2017-04-131490270294.4154
252017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy 2017-03-311489487565.394
262017-03-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 2017-03-271490271756.8714
272017-03-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 2017-03-311489670780.551
282017-03-24 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji w trakcie ustalania1490346548.9299
292017-03-24Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2017-03-301490347956.7646
302017-03-24Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz w trakcie ustalania1490348430.8283
312017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 63/2017 2017-04-071489413077.3257
322017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 69/2017 2017-04-071489496168.9819
332017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 75/2017 2017-04-071489497011.8818
342017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 79/2017 2017-04-071489501993.2392
352017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 610/2016 2017-04-071489502753.8352
362017-03-16Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce w trakcie ustalania1489674464.7317
372017-03-08Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników 2017-03-271488974189.8704
382017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 76/2017 2017-04-071489501250.1721
392017-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Nr Rej. 22/2017 2017-04-071488978970.7153
402017-03-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 2017-03-311489675951.8519
412017-03-15Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego 2017-03-281489588614.7903
422017-03-20Porozumienie z dnia 17 grudnia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszeww trakcie ustalania1490021974.8933
432017-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 24/20172017-04-071488984380.6102
442017-03-17Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 2017-03-311489751861.4795
452017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 29/2017 2017-04-071488883344.7188
462017-03-21Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu aktów delegowanych wydanych na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych 2017-04-031490096559.0758
472017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 5/2017 2017-04-071488883890.8565
482017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 2/2017 2017-04-071488884468.279
492017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew” 2017-03-301490008348.0486
502017-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 23/20172017-04-071488983682.8001
512017-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 19/2017 2017-04-071488962044.8418
522017-03-03Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego 2017-04-141488538744.2903
532017-03-06Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina-Lisiniec (PLH120007) 2017-03-281488792344.4851
542017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 11/2017 2017-04-071489050010.7175
552017-03-07Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 14/2017 2017-04-071488891886.0635
562017-03-08Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 20/2017 2017-04-071488962480.0162
572017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 43/2017 2017-04-071489150505.7723
582017-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2017-03-301489060401.2976
592017-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu 2017-03-301489061728.8208
602017-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta 2017-03-301489062881.4605
612017-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2017-03-311489062307.0235
622017-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 2017-03-301489060975.3938
632017-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 2017-03-301489064777.2578
642017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 37/2017 2017-04-071489142331.1407
652017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 36/2017 2017-04-071489141831.6292
662017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 42/2017 2017-04-071489150083.6727
672017-03-09Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2017-04-111489051323.2632
682017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 31/2017 2017-04-071489135780.3786
692017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 32/2017 2017-04-071489136183.0539
702017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 30/2017 2017-04-071489135255.9438
712017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 25/20172017-04-071489134294.9398
722017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 33/2017 2017-04-071489139810.5259
732017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 26/2017 2017-04-071489134841.8314
742017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 34/2017 2017-04-071489140212.5078
752017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 45/2017 2017-04-071489151295.2895
762017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 44/2017 2017-04-071489150898.8504
772017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 38/2017 2017-04-071489146872.5424
782017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne” 2017-03-291490010930.5644
792017-03-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 41/2017 2017-04-071489149446.2258
802017-03-10Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych 2017-03-301489161785.1635
812017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 71/2017 2017-04-071489496632.2673
822017-03-16Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2017-03-301489654723.8391
832017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo dewizowe 2017-03-301489480215.1415
842017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności 2017-03-291489481222.92
852017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej 2017-03-281489482582.3543
862017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych 2017-03-291489482119.7426
872017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 2017-03-311489483410.7849
882017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 2017-03-311489484329.1792
892017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych 2017-03-301489484817.4838
902017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej 2017-03-281489485201.5752
912017-03-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej 2017-03-291489485641.8213
922017-03-13Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego 2017-03-301489396840.687
932017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 64/20172017-04-071489415004.8068
942017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 60/2017 2017-04-071489408766.4922
952017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 65/2017 2017-04-071489419088.2998
962017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 52/2017 2017-04-071489404600.3852
972017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 78/2017 2017-04-071489501672.753
982017-03-14Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie 2017-03-271489491846.4302
992017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 62/2017 2017-04-071489411929.8227
1002017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 46/2017 2017-04-071489402330.1884
1012017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 57/2017 2017-04-071489408078.1254
1022017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 61/20172017-04-071489409809.857
1032017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczenia Nr Rej. 47/2017 2017-04-071489403615.6864
1042017-03-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 66/2017 2017-04-071489494524.9047
1052017-03-13Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2017-04-121489417437.8839
1062017-03-16Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin 2017-03-271489669448.5572
1072017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 56/2017 2017-04-071489407723.3883
1082017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 53/2017 2017-04-071489405155.3926
1092017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 49/2017 2017-04-071489404072.8203
1102017-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 55/2017 2017-04-071489406704.4219
1112017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze” 2017-03-291490007467.7615
1122017-03-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego w trakcie ustalania1489745202.6347
1132017-03-17Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami 2017-03-271489751183.2418
1142017-03-17Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 2017-04-211489761526.8185
1152017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju” 2017-03-301490006628.1758
1162017-03-17Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 2017-03-291489753142.5351
1172017-03-20Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym w trakcie ustalania1490013498.2929
1182017-03-20Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-03-291490001173.8552
1192017-03-20Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-03-291490001645.6297
1202017-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację 2017-04-041490190556.2965
1212017-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009) 2017-04-121490194866.834
1222017-03-20Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych 2017-04-051490005338.1087
1232017-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w trakcie ustalania1490195549.8704
1242017-03-20Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych w trakcie ustalania1490086531.342
1252017-03-17Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 2017-03-311489759191.4351
1262017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Wąchock - zespół opactwa cystersów” 2017-03-301490011877.9072
1272017-03-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy 2017-04-041489743582.8862
1282017-03-20Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 2017-03-301490016932.0499
1292017-03-23Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych w trakcie ustalania1490261225.065
1302017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju” 2017-03-301490006195.6088
1312017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Gliwice - radiostacja” 2017-03-301490009821.9012
1322017-03-17Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 2017-04-041489754626.0509
1332017-03-21Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” 2017-03-311490088528.746
1342017-03-21Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 2017-04-031490089773.8295
1352017-03-22Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 2017-03-271490180703.0385
1362017-03-22Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych 2017-03-311490181718.2118
1372017-03-22Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 2017-03-311490182561.7364
1382017-03-22Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych 2017-03-291490183208.4079
1392017-03-17Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie 2017-04-041489752386.7751
1402017-03-22Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 13/142017-03-291490187772.5483
1412017-03-22Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt P 121/152017-03-291490187339.1562
1422017-03-24Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu w trakcie ustalania1490349011.9259
1432017-03-24Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego w trakcie ustalania1490349824.6758
1442017-03-24Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. 2017-04-041490353436.2165
1452017-03-20Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii „Klępsk – kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny” 2017-03-311490010491.0392
1462017-03-24Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości 2017-03-281490355764.9234
1472017-03-24Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. 2017-04-041490353827.4325
1482017-03-24Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza tej Służby do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w trakcie ustalania1490366546.3525
1492017-03-24Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trakcie ustalania1490367391.4074
1502017-03-24Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015) w trakcie ustalania1490368428.9095
1512017-03-24Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) w trakcie ustalania1490369116.8567
1522017-03-24Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008) w trakcie ustalania1490369802.4319
1532017-03-24Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn w trakcie ustalania1490370425.1658