Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-10-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie 2017-10-231507031681.78
22017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 2017-11-141508236939.248
32017-10-05Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa NR 265/2017 w trakcie ustalania1507202616.158
42017-10-17Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców 2017-10-311508227169.1711
52017-10-05Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego 2017-10-181507204122.9365
62017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 2017-10-311508237774.6717
72017-09-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym 2017-10-181506070213.2665
82017-10-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 2017-10-191507034327.6713
92017-10-05Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych 2017-10-231507208377.4443
102017-10-13Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold 2017-10-191507899413.5191
112017-10-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 2017-10-241507035583.9523
122017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 2017-10-271508234743.0294
132017-10-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom 2017-10-201508240504.7606
142017-09-28Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2017-10-201506608981.4247
152017-10-17Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych w trakcie ustalania1508241378.9506
162017-10-17Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2017 r. w trakcie ustalania1508242903.1556
172017-10-05Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego 2017-10-241507210636.1568
182017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych 2017-10-301508238947.3045
192017-10-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych 2017-10-241507110705.723
202017-10-06Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności 2017-10-311507273893.8314
212017-10-16Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy 2017-10-231508148977.5135
222017-09-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 2017-10-191506073692.4787
232017-10-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 2017-10-271507111060.098
242017-09-29Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2017-10-241506672077.9379
252017-10-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 2017-10-241507111396.3987
262017-10-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w trakcie ustalania1508251394.5008
272017-10-17Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w trakcie ustalania1508252013.1099
282017-10-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego 2017-10-231507111773.7946
292017-10-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych 2017-10-271507112193.139
302017-09-29Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 2017-10-311506673563.1347
312017-10-04Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kierującego lotami 2017-10-201507115762.3597
322017-10-10Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., sporządzona w Wagadugu dnia 23 czerwca 2010 r.2017-11-101507633450.284
332017-10-04Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych 2017-10-201507119476.3797
342017-09-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 2017-10-201506682987.589
352017-10-04Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego 2017-10-201507121325.149
362017-10-05Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej 2017-10-241507189725.4639
372017-10-02Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich 2017-10-231506934445.255
382017-10-10Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków 2017-10-241507636443.1647
392017-10-02Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2017-10-251506936877.4493
402017-09-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2017-10-191505821912.0558
412017-10-02Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 2017-10-251506937825.735
422017-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania tytułu profesora Nr 115.4.2017 2017-10-251507722583.6562
432017-10-10Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa 2017-10-241507638863.0605
442017-10-02Umowa w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisana w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. 2017-10-311506938742.9113
452017-10-16Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa 2017-10-201508149668.7923
462017-10-16Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trakcie ustalania1508154668.3862
472017-10-16Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w trakcie ustalania1508156159.8003
482017-10-16Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w trakcie ustalania1508156909.4522
492017-10-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 2017-10-271506953211.7848
502017-10-16Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania 2017-10-231508157350.3454
512017-10-16Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia Tadeusza Kościuszki w 200. rocznicę śmierci 2017-10-201508158094.4951
522017-10-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2017-10-191506955228.744
532017-10-16Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego w trakcie ustalania1508158526.099
542017-10-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową 2017-10-201506954472.3386
552017-10-17Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych w trakcie ustalania1508231896.7539
562017-10-12Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 2017-10-231507811782.5203
572017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 2017-10-271508233333.4824
582017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej 2017-11-031508233658.7297
592017-10-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich 2017-10-191507024721.9232
602017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji 2017-11-101508234034.6278
612017-10-05Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym 2017-10-201507196017.1652
622017-10-05Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym 2017-10-201507197930.2531
632017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym 2017-11-161508234403.3142
642017-10-09Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2017-10-241507552427.7394
652017-10-11Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych 2017-10-231507717822.9908
662017-10-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe 2017-10-251506952746.4689
672017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych 2017-11-101508232948.5873
682017-10-03Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 2017-10-251507038277.2762
692017-09-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych 2017-10-201506682098.2957
702017-09-28Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia 2017-10-191506585291.7688
712017-09-25Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 2017-10-251506333504.4802
722017-10-04Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie wypadków i incydentów lotniczych 2017-10-271507116255.1356
732017-10-06Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Warszawie dnia 29 września 2017 r.2017-10-201507293732.4046
742017-10-11Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa 2017-10-311507717014.6105
752017-10-11Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 2017-10-311507716382.4251
762017-10-09Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska 2017-10-201507553213.8093
772017-10-05Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego 2017-10-231507198994.9277
782017-10-06Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów 2017-10-201507294299.6666
792017-10-11Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty 2017-10-311507715507.4377
802017-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania tytułu profesora Nr 115.6.2017 2017-10-251507724139.8426
812017-10-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania tytułu profesora Nr 115.5.2017 2017-10-251507723584.3235
822017-10-12Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w trakcie ustalania1507796265.5376
832017-10-12Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w trakcie ustalania1507796637.5498
842017-10-11Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach 2017-10-201507728650.6063
852017-10-11Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 2017-10-251507727554.5614
862017-10-11Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2017-10-251507728068.3576
872017-10-12Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r. 2017-10-191507817385.903
882017-10-13Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym w trakcie ustalania1507886910.0775
892017-10-13Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-10-231507888278.7454
902017-10-13Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 2017-10-181507886123.0706
912017-10-13Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o sprostowaniu błędów w trakcie ustalania1507891814.2917
922017-10-12Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. 2017-10-191507817691.0622
932017-10-12Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 2017-10-271507805368.8149
942017-10-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w trakcie ustalania1508229925.5371
952017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w trakcie ustalania1508250248.5756
962017-10-13Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-10-241507889464.6242
972017-10-13Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2017-10-191507887797.5191
982017-10-13Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-10-191507889808.7728
992017-10-16Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.2017-11-081508138069.7422
1002017-10-12Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. 2017-10-201507815352.8244
1012017-10-13 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-10-231507890855.5154
1022017-10-16Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 2017-10-201508144934.3291
1032017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców 2017-11-061508249762.673
1042017-10-16Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 2017-10-201508145836.7985
1052017-10-16Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 2017-10-201508146490.8567
1062017-10-13Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-10-231507889131.8455
1072017-10-12Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Roman Dmowski 2017-10-241507816233.1255
1082017-10-16Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń 2017-10-201508147348.2905
1092017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2017-10-301508238609.6199
1102017-10-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1508239967.7036
1112017-10-17Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1508247317.4143
1122017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w trakcie ustalania1508250626.9067
1132017-10-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa w trakcie ustalania1508251020.5156