Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 563/2016 2017-02-031484138646.4909
22017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 566/2016 2017-02-031484139682.0663
32017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 567/2016 2017-02-031484140166.3802
42016-12-29Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny w trakcie ustalania1483027765.6844
52017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 532/2016 2017-02-031484045463.3541
62017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 603/2016 2017-02-031484041493.3803
72017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 540/2016 2017-02-031484046285.5372
82017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczenia Nr Rej. 585/2016 2017-02-031484142795.0584
92017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 587/2016 2017-02-031484143252.0756
102017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.85.2016 2017-01-271483446972.9442
112017-01-04Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich 2017-01-201483541925.93
122017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 515/20162017-02-031484042168.7987
132017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.89.2016 2017-01-271483448648.8627
142017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.88.2016 2017-01-271483449730.007
152017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.84.20162017-01-271483450276.1675
162017-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 456/2016 2017-02-031484214670.9277
172017-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 482/2016 2017-02-031484217696.6183
182017-01-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 2017-01-251483450968.7507
192017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 551/20162017-02-031484055104.6364
202017-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 514/2016 2017-02-031484218922.6837
212017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 552/2016 2017-02-031484058384.656
222017-01-12Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego 2017-01-251484220334.5177
232017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.90.2016 2017-01-271483453221.4639
242017-01-12Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej 2017-02-031484222481.5771
252017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.83.20162017-01-271483453953.7826
262017-01-12Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2017-01-201484224467.1556
272017-01-12Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisany w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r.2017-02-021484220334.0988
282017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.74.2016 2017-01-271483454529.5778
292017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.71.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2017-01-271483455233.6605
302017-01-13Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r. 2017-01-271484319903.0072
312017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.95.2016 2017-01-271483455434.0752
322017-01-17Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych 2017-01-271484648500.1808
332017-01-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. 2017-01-251484750652.6078
342017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.77.2016 2017-01-271483455554.3178
352017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.75.2016 2017-01-271483455630.2955
362017-01-11Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa 2017-01-231484127073.4055
372017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.94.2016 o zmianie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2017-01-271483455803.2916
382017-01-18Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2017-01-251484727957.1542
392017-01-19Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r.2017-02-101484814149.6463
402017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej DPA.555.278/2016 NR 110.96.2016 2017-01-271483456082.296
412016-12-19Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 2017-01-311482139256.0049
422016-12-30Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne 2017-01-231483105528.9663
432017-01-11Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru 2017-01-231484135439.3917
442016-12-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym 2017-01-201481730551.0956
452016-12-22Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r. 2017-01-311482419154.7651
462016-12-22Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 2017-01-201482420522.6785
472016-12-27Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2017-01-271482840402.9609
482016-12-30Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej 2017-01-251483094937.8787
492017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 553/2016 2017-02-031484137678.9815
502017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.81.2016 2017-01-271483437942.0333
512016-12-30Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2017-01-241483105558.7212
522017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.78.2016 2017-01-271483434260.9415
532017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.82.2016 2017-01-271483438263.067
542017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.80.2016 2017-01-271483437467.1466
552017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.87.2016 2017-01-271483443089.4354
562017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.79.2016 2017-01-271483436584.4163
572017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.91.2016 2017-01-271483442516.8946
582017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.86.2016 2017-01-271483443449.5234
592017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.93.2016 2017-01-271483440741.5839
602017-01-03Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej NR 110.92.2016 2017-01-271483441537.3544
612017-01-04Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia 2017-01-201483528453.0765
622017-01-04Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach 2017-01-271483521931.16
632017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 557/2016 2017-02-031484138229.5872
642017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 533/2016 2017-02-031484045877.5342
652017-01-10Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa 2017-01-201484059023.7293
662017-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 591/20162017-02-031484214216.7885
672017-01-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 2017-01-251483959861.557
682017-01-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej 2017-01-271483958894.7461
692017-01-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 2017-01-201483959317.5775
702017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 547/2016 2017-02-031484050025.9385
712017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 549/2016 2017-02-031484050888.1185
722017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 546/2016 2017-02-031484046722.5086
732017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 523/20162017-02-031484042714.0142
742017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 550/2016 2017-02-031484053261.412
752017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 548/2016 2017-02-031484050492.2855
762017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 435/20162017-02-031484041058.2445
772017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 425/2016 2017-02-031484039806.7503
782017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 579/2016 2017-02-031484142392.353
792017-01-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 496/2016 2017-02-031484218499.0979
802017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 571/2016 2017-02-031484141490.3071
812017-01-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 577/20162017-02-031484141937.1344
822017-01-10Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 524/2016 2017-02-031484044443.556
832017-01-12Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia 2017-01-251484231550.6681
842017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 535/2016 2017-02-031484315341.5051
852017-01-13Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych w trakcie ustalania1484308919.0265
862017-01-13Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych w trakcie ustalania1484310823.5244
872017-01-13Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw 2017-01-201484315867.1217
882017-01-13Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. 2017-01-201484318500.1838
892017-01-13Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych 2017-02-021484305759.5069
902017-01-13Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r. 2017-01-201484317234.7871
912017-01-13Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r. 2017-01-271484318077.5352
922017-01-13Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r. 2017-01-201484317598.6912
932017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Nr Rej. 526/2016 2017-02-031484301451.6844
942017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 527/2016 2017-02-031484301904.1306
952017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 522/2016 2017-02-031484300763.6092
962017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 525/2016 2017-02-031484301102.3321
972017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 529/2016 2017-02-031484305053.6707
982017-01-13Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r. 2017-01-271484319471.863
992017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 528/2016 2017-02-031484302261.2293
1002017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 530/2016 2017-02-031484306933.1224
1012017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 531/2016 2017-02-031484313149.17
1022017-01-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 534/2016 2017-02-031484313533.9461
1032017-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 544/2016 2017-02-031484563511.7658
1042017-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 560/2016 2017-02-031484572052.7833
1052017-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 558/2016 2017-02-031484570660.747
1062017-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr REj. 545/2016 2017-02-031484563919.546
1072017-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 556/2016 2017-02-031484570005.7135
1082017-01-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 539/2016 2017-02-031484563077.5338
1092017-01-16Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 2017-01-201484567824.468
1102017-01-16Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek 2017-01-261484577444.8962
1112017-01-16Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne 2017-01-311484575563.3584
1122017-01-18Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o sprostowaniu błędu 2017-01-251484744905.3128
1132017-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej. 569/2016 w trakcie ustalania1484647171.7366
1142017-01-17Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji 2017-02-171484653497.3313
1152017-01-17Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej w trakcie ustalania1484662518.0428
1162017-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej.574/2016 2017-02-031484651241.5731
1172017-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 580/2016 2017-02-031484651644.5392
1182017-01-17Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-01-271484664247.1996
1192017-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa 2017-02-031484732216.992
1202017-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych 2017-02-081484733931.4989
1212017-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt 2017-02-011484732625.1168
1222017-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych 2017-01-301484733539.1855
1232017-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych 2017-02-031484733166.8205
1242017-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych 2017-01-271484734428.4535
1252017-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 2017-01-311484735071.4394
1262017-01-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. 2017-01-201484578393.7884
1272017-01-18Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego 2017-01-301484737437.664
1282017-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 600/2016 w trakcie ustalania1484744058.0839
1292017-01-17Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 2017-01-231484666661.9755
1302017-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 581/2016 2017-02-031484653883.9607
1312017-01-18Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” 2017-01-251484738860.0887
1322017-01-18Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 2017-01-301484739253.4241
1332017-01-17Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2016 roku 2017-01-271484652254.8041
1342017-01-18Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych 2017-01-241484737008.6216
1352017-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 592/2016 2017-02-031484664577.3377
1362017-01-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 586/2016 2017-02-031484656392.6218
1372017-01-17Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 2017-02-141484650277.0808
1382017-01-18Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku 2017-01-241484728980.2156
1392017-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 596/2016 2017-02-031484743226.6578
1402017-01-18Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2017-01-271484740101.9282
1412017-01-19Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych w trakcie ustalania1484823941.0128
1422017-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 601/2016 2017-02-031484744496.3508
1432017-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 602/2016 2017-02-031484745251.236
1442017-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 597/2016 2017-02-031484743735.4106
1452017-01-18Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego 2017-01-241484729649.1088
1462017-01-18Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2017-01-271484737943.3762
1472017-01-19Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w trakcie ustalania1484826118.7401
1482017-01-19Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w trakcie ustalania1484826633.6711
1492017-01-19Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie w trakcie ustalania1484827875.724
1502017-01-18Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 604/2016 2017-02-031484745552.4613
1512017-01-19Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie w trakcie ustalania1484829667.1183
1522017-01-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r. 2017-01-241484750250.7358
1532017-01-19Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej w trakcie ustalania1484830280.7215
1542017-01-19Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014 – 15 w trakcie ustalania1484830871.8793
1552017-01-19Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych w trakcie ustalania1484831391.3222
1562017-01-19Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w trakcie ustalania1484831794.4339
1572017-01-19Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2017-01-251484834479.3954