Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-07-26Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich 2017-08-231501057075.0516
22017-07-28Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu 2017-08-251501240596.9448
32017-08-07Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2017-08-221502103350.0829
42017-07-28Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne 2017-08-251501243519.7113
52017-07-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych 2017-08-241500882487.9609
62017-08-07Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej – gospodarka morska i żegluga śródlądowa 2017-09-061502106255.6564
72017-07-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych 2017-08-241500889700.2331
82017-07-28Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń 2017-08-281501249319.3938
92017-08-11Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2017-08-231502443212.8232
102017-08-11Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2017-08-231502448626.8196
112017-07-24Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisana w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r.2017-08-241500894139.5516
122017-08-11Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w trakcie ustalania1502450142.712
132017-08-03Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni 2017-08-291501748834.2638
142017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 2017-08-251502870435.2706
152017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 2017-08-241502870850.1763
162017-08-10Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa 2017-08-231502368908.5155
172017-08-11Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2017-08-251502437794.6439
182017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego 2017-08-281502879616.352
192017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 2017-08-251502879948.6882
202017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 2017-08-281502880286.7048
212017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 2017-08-231502870035.2911
222017-07-25Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli 2017-08-241500976355.4862
232017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 2017-08-251502880839.0313
242017-08-02Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza 2017-08-251501662358.1552
252017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych 2017-08-291502881088.6339
262017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 2017-08-291502881313.9354
272017-07-26Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. 2017-08-311501226502.6218
282017-08-02Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2017-09-011501674380.4787
292017-08-02Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony 2017-09-011501678653.5597
302017-07-28Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych 2017-08-211501238208.6294
312017-07-17Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 2017-08-251500299109.0281
322017-07-05Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.2017-09-081499240135.5877
332017-07-20Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.2017-08-251500551128.6065
342017-07-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze 2017-08-221500889291.8593
352017-07-28Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych 2017-08-241501239798.1241
362017-08-01Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. 2017-09-011501765796.145
372017-08-03Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 2017-08-211501750313.3084
382017-08-03Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2017-08-211501752622.1485
392017-08-03Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw 2017-08-251501752158.0428
402017-08-03Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.2017-09-281501766480.8653
412017-08-01Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.2017-09-051501765334.3231
422017-08-01Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.2017-08-311501766049.6001
432017-08-01Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. 2017-09-011501765585.0447
442017-08-01Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.2017-09-051501765210.1906
452017-08-04Ustawa - Prawo wodne 2017-09-041501835918.3776
462017-08-04Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze 2017-08-281501847423.4227
472017-08-03Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.2017-09-281501766607.9754
482017-08-04Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw 2017-08-251501838528.0809
492017-08-04Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym 2017-08-221501839540.6201
502017-08-04Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów 2017-08-281501841143.1407
512017-08-08Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 2017-08-251502180982.2503
522017-08-04Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 2017-08-231501848091.5991
532017-08-01Oświadczenie rządowe w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.2017-08-311501766184.2813
542017-08-07Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 2017-08-231502094139.2559
552017-08-03Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika 2017-08-221501761935.6106
562017-08-04Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy 2017-08-221501846774.1548
572017-08-08Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego 2017-09-041502182226.9418
582017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej 2017-08-311502880633.2911
592017-08-09Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2017-08-221502287827.8466
602017-08-09Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 2017-08-251502287432.6835
612017-08-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych 2017-08-291502868446.1906
622017-08-09Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-09-061502276278.5077
632017-08-09Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych 2017-08-231502286786.5356
642017-08-10Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2017-08-231502366717.3587
652017-08-09Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 2017-08-221502275627.6758
662017-08-09Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług 2017-09-051502282724.3046
672017-08-09Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 2017-09-061502286109.3722
682017-08-10Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji 2017-09-081502354187.7565
692017-08-10Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie objawień fatimskich 2017-08-241502368400.8685
702017-08-09Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła 2017-09-081502273289.0367
712017-08-11Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 2017-08-231502442636.1661
722017-08-16Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018 – 2019 2017-08-221502872871.5859
732017-08-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych 2017-08-251502868771.4364
742017-08-10Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy 2017-09-061502355315.2908
752017-08-10Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2017-09-081502359309.7862
762017-08-16Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 2017-08-281502877754.3956
772017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 2017-08-291502871615.0686
782017-08-16Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. 2017-08-251502869250.9647
792017-08-16Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 2017-08-281502881596.2577
802017-08-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” w trakcie ustalania1502961623.2813
812017-08-17Oświadczenie rządowe w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.2017-08-311502960208.4371
822017-08-17Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 2017-08-251502963810.3064
832017-08-17Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków 2017-08-291502959516.7812
842017-08-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2017-08-291502959211.4949
852017-08-17Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich w trakcie ustalania1502976397.2167
862017-08-18Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego 2017-08-251503049576.4696
872017-08-17Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich 2017-08-241502956416.2249
882017-08-17Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej 2017-09-011502955917.8489
892017-08-18Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych w trakcie ustalania1503042843.3762
902017-08-18Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury w trakcie ustalania1503049991.048
912017-08-18Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków w trakcie ustalania1503050144.9612
922017-08-17Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 2017-08-291502956182.0124
932017-08-18Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-09-011503050319.2023
942017-08-18Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów 2017-08-251503059415.7726