Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-06-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2017-07-131498224089.0992
22017-06-20Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne 2017-06-271497950106.6775
32017-06-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 2017-07-061497256729.4204
42017-06-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2017-07-041497257369.3965
52017-06-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 2017-07-041497258165.1257
62017-06-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2017-07-031497258678.9508
72017-06-12Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego 2017-06-281497261150.9696
82017-06-08Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych 2017-06-271496906429.766
92017-06-12Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej 2017-06-281497262847.8065
102017-06-12Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej . w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka 2017-06-281497263285.5767
112017-06-20Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 2017-07-071497956234.5387
122017-06-20Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego 2017-07-061497956741.8614
132017-06-20Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego 2017-07-071497958307.2727
142017-06-23Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2017-06-271498204696.551
152017-06-20Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania 2017-06-261497942390.2795
162017-06-22Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli 2017-07-031498119703.3085
172017-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.15.20172017-07-061497961104.4589
182017-06-24Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w trakcie ustalania1498288457.8803
192017-06-20Zarządzenie Nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Zygmunt I Stary 2017-06-301497961902.6592
202017-06-23Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania 2017-07-071498213474.1441
212017-06-08Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze 2017-07-041496918270.525
222017-06-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej 2017-06-261497966814.3173
232017-06-21Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa 2017-06-281498026339.1735
242017-06-21Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 2017-06-281498029216.1163
252017-06-21Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy2017-06-261498030209.5841
262017-06-09Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń 2017-06-281496999383.4036
272017-06-14Oświadczenie rządowe w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia miedzy Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granice między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.2017-06-291497449249.5543
282017-06-19Oświadczenie rządowe w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r.2017-06-291497863562.3427
292017-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Nr 112.31.20172017-07-061497960683.6368
302017-06-20Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego 2017-06-261497955597.2706
312017-06-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 1131.7.20172017-07-061498041746.5978
322017-06-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.17.20172017-07-061498043993.6109
332017-06-21Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 35/15 2017-06-261498042780.9377
342017-06-19Oświadczenie rządowe w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r.2017-07-031497865693.7903
352017-06-21Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Nr 1130.18.20172017-07-061498045813.3132
362017-06-09Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów 2017-07-041496996883.3945
372017-06-19Oświadczenie rządowe w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.2017-07-031497865891.0651
382017-06-21Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne 2017-07-071498046443.7712
392017-06-19Oświadczenie rządowe w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r.2017-07-031497866010.6664
402017-06-21Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport 2017-07-031498047262.9713
412017-06-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym 2017-06-301497010649.3391
422017-06-21Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 2017-06-301498034407.0057
432017-06-19Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. 2017-07-071497865447.0959
442017-06-20Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rocznej kwoty granicznej 2017-06-281497945947.7512
452017-04-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106) w trakcie ustalania1492692208.2841
462017-05-22Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji 2017-07-071495453778.4468
472017-06-20Zarządzenie Nr 16/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – 100 dukatów Zygmunta III 2017-06-301497946903.2614
482017-06-21Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 2017-06-291498055187.6606
492017-05-24Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r. 2017-07-031495632172.1068
502017-06-21Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego 2017-06-291498055470.7633
512017-06-09Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze 2017-06-271497012727.6124
522017-06-07Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007) w trakcie ustalania1496840734.8441
532017-06-08Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2017-07-071496914567.2482
542017-06-07Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002) 2017-06-301496843749.365
552017-06-07Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032) 2017-07-071496842349.9424
562017-06-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2017-06-301497008529.7759
572017-06-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego 2017-06-301497010050.0726
582017-06-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych 2017-07-041497337077.3417
592017-06-07Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. 2017-07-061496836058.5109
602017-06-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie 2017-06-301497340153.0762
612017-06-12Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej 2017-06-281497261936.6601
622017-06-07Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. 2017-07-061496835590.9262
632017-06-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2017-06-301497341923.0452
642017-06-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 2017-06-291497341471.4246
652017-06-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 2017-06-301497344646.657
662017-06-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 2017-07-051497345227.2541
672017-06-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 2017-07-051497348387.9999
682017-06-22Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca w trakcie ustalania1498116016.4479
692017-06-21Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców 2017-06-281498036384.0441
702017-06-14Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2017-06-291497430980.8362
712017-06-14Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb 2017-07-031497431807.5429
722017-06-13Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej 2017-06-301497355782.6732
732017-06-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego 2017-06-301498053032.6148
742017-06-14Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.2017-07-281497446091.3277
752017-06-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2017-07-131498223680.1475
762017-06-19Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2017-06-291497855602.0244
772017-06-14Oświadczenie rządowe w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzonej w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r.2017-06-291497449547.7092
782017-06-14Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o ochronie informacji niejawnych, podpisana w Sarajewie dnia 7 czerwca 2016 r. 2017-07-101497448610.9082
792017-06-14Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego 2017-06-261497443647.1765
802017-06-20Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 2017-06-281497943043.6471
812017-06-20Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej 2017-06-281497945054.2885
822017-06-20Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej 2017-06-281497943768.8549
832017-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 1131.5.20172017-07-061497960276.9635
842017-06-21Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów 2017-06-281498036988.8435
852017-06-22Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim 2017-07-031498125713.8981
862017-06-22Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 2017-06-291498126111.8328
872017-06-22Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 2017-06-291498131740.5534
882017-06-22Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw 2017-07-051498131257.162
892017-06-22Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin 2017-06-291498128455.0374
902017-06-23Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku w trakcie ustalania1498212705.9725
912017-06-22Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych 2017-06-261498118519.8062
922017-06-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039) w trakcie ustalania1498207101.0469
932017-06-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027) w trakcie ustalania1498208357.923
942017-06-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036) w trakcie ustalania1498208951.0128
952017-06-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044) w trakcie ustalania1498209527.0882
962017-06-22Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem 2017-06-261498138449.4128
972017-06-23Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczości w trakcie ustalania1498211814.3939
982017-06-23 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.8.2017w trakcie ustalania1498214207.8109
992017-06-23 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.9.2017w trakcie ustalania1498214612.247
1002017-06-23Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.10.2017w trakcie ustalania1498215010.5675
1012017-06-23Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.31.2017w trakcie ustalania1498216281.7551
1022017-06-22Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 2017-06-281498139468.2749
1032017-06-23Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.32.2017w trakcie ustalania1498217117.6394
1042017-06-23Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.33.2017w trakcie ustalania1498217995.6445
1052017-06-23Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.34.2017w trakcie ustalania1498219904.075
1062017-06-23Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.35.2017w trakcie ustalania1498222200.2735
1072017-06-23Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.36.2017w trakcie ustalania1498222722.317
1082017-06-23Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny 2017-06-301498211266.7179
1092017-06-23Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele w trakcie ustalania1498225889.3393
1102017-06-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług 2017-06-281498220618.3259
1112017-06-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu 2017-06-301498121669.0293
1122017-06-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2017-07-211498225057.3851
1132017-06-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej 2017-06-271498210507.9228
1142017-06-23Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. 2017-06-301498212188.4082
1152017-06-24Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków 2017-06-301498288230.4432
1162017-06-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji 2017-07-141498116257.8595
1172017-06-24Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych w trakcie ustalania1498293786.8497
1182017-06-24Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców w trakcie ustalania1498303910.9966
1192017-06-24Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w trakcie ustalania1498304326.1033