Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-12-07Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski 2017-12-181512660613.4158
22017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2018-01-171513090487.6352
32017-12-13Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 2017-12-271513171387.9349
42017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 497/20172018-01-121511780280.7711
52017-12-07Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe 2017-12-201512661033.0605
62017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo celne 2018-01-191513090640.235
72017-10-05Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa NR 265/2017 w trakcie ustalania1507202616.158
82017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 498/20172018-01-121511780581.8368
92017-12-07Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 2017-12-181512662488.3883
102017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 2018-01-171513090778.1106
112017-12-13Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu w trakcie ustalania1513172430.0881
122017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 504/20172018-01-121511780855.4718
132017-12-13Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 48/152017-12-271513173413.0092
142017-12-13Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w trakcie ustalania1513174347.578
152017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 509/20172018-01-121511781178.0823
162017-12-08Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne 2017-12-221512727355.64
172017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2018-01-221513091254.9631
182017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń Rej. 510/20172018-01-121511781503.6144
192017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim 2018-01-231513091400.417
202017-12-13Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej 2017-12-221513163348.9904
212017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody 2018-01-231513091532.688
222017-12-06Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny 2018-01-041512551532.5833
232017-12-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium 2018-01-081513347459.7819
242017-12-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2018-01-081513347736.0058
252017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2018-01-241513091679.7927
262017-11-27 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 517/20172018-01-121511783413.0825
272017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 518/20172018-01-121511783679.2756
282017-12-15Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w trakcie ustalania1513348479.2639
292017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 524/20172018-01-121511783953.4648
302017-12-13Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu w trakcie ustalania1513157671.6531
312017-12-13Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w trakcie ustalania1513177561.4195
322017-12-15Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w trakcie ustalania1513349462.7729
332017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 525/20172018-01-121511784260.0896
342017-12-12Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2017-12-221513072894.2628
352017-12-13Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2017-12-211513178288.4195
362017-12-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych 2017-12-221513341693.4088
372017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 527/20172018-01-121511784574.3312
382017-12-13Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 2017-12-211513178814.964
392017-12-15Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł „Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018” w trakcie ustalania1513353458.7012
402017-12-13Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru 2017-12-281513179702.5963
412017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń Rej. 528/20172018-01-121511784909.9049
422017-12-13Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w trakcie ustalania1513158570.3144
432017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 529/20172018-01-121511785234.1573
442017-12-08Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego 2017-12-181512734958.7604
452017-12-13Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów 2017-12-191513164323.7206
462017-12-13Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania 2017-12-211513180297.4221
472017-11-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej 2018-01-161511792865.4696
482017-12-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 2018-01-051513165426.2238
492017-12-14Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego 2017-12-221513252281.5963
502017-12-14Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością 2017-12-221513251508.7589
512017-11-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 2018-01-161511793194.7467
522017-12-08Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego 2018-01-051512738907.3347
532017-12-14Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2017-12-221513256954.041
542017-12-08Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2017-12-201512739202.1975
552017-12-14Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-12-221513257634.2603
562017-11-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych 2018-01-161511860524.5329
572017-12-12Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego 2018-01-051513073807.6505
582017-12-14Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019 2018-01-101513248936.7279
592017-11-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 2018-01-221511861082.9108
602017-12-04Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c w pkt 1-3 Kodeks karny oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej 2017-12-191512399293.636
612017-12-08Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki” 2017-12-191512739781.8542
622017-11-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 2018-01-191511859991.4653
632017-12-14Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt K 17-142017-12-221513260533.7231
642017-12-13Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców 2017-12-211513175576.3187
652017-12-12Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2017 – 2022 w trakcie ustalania1513076172.8275
662017-12-14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt K 36/152017-12-221513261187.3553
672017-12-12Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy 2017-12-201513078654.0788
682017-12-14Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2017 roku 2018-01-051513265601.9472
692017-12-07Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 2017-12-221512649289.4653
702017-12-08Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2017-12-191512740180.2267
712017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej 2017-12-191513079587.975
722017-12-08Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców2017-12-221512740676.8121
732017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze 2017-12-191513079914.2726
742017-12-12Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 2017-12-221513068528.3373
752017-12-12Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 39/152017-12-211513092365.3785
762017-12-15Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego w trakcie ustalania1513334389.3511
772017-12-12Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych 2017-12-221513083655.436
782017-12-12Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości 2017-12-201513084740.7954
792017-12-12Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego 2017-12-201513085174.1899
802017-12-15Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego 2017-12-211513336029.6348
812017-12-15Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1513336921.3929
822017-12-08Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane 2017-12-221512741707.055
832017-12-15Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1513337351.4582
842017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 2018-01-191513087434.2714
852017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 475/20172018-01-121511529801.5705
862017-12-08Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych2017-12-221512741932.0288
872017-12-15Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1513339329.8378
882017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń Rej. 520/2017w trakcie ustalania1511530305.5082
892017-12-15Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1513340294.535
902017-12-08Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 2017-12-221512743353.9268
912017-11-28Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym 2017-12-211511870448.4914
922017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 2018-01-111513087736.3415
932017-12-11Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 2017-12-201512985167.9553
942017-12-14Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii 2017-12-221513264080.959
952017-12-11Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.2018-01-191512980724.8423
962017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych 2018-01-121513088259.5303
972017-12-15Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia w trakcie ustalania1513342409.9707
982017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2018-01-121513088530.2895
992017-12-15Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 w trakcie ustalania1513343766.3448
1002017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 483/20172018-01-121511536595.0537
1012017-12-11Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 2017-12-181512990324.9749
1022017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 484/20172018-01-121511537072.4472
1032017-12-11Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2017-12-191512993987.8024
1042017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy 2018-01-191513088686.4548
1052017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 486/20172018-01-121511537568.2221
1062017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 2018-01-191513088914.2978
1072017-12-11Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym 2017-12-191512994984.6864
1082017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy 2018-01-111513089131.8468
1092017-12-11Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 2017-12-221512999839.9438
1102017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 2018-01-181513089264.7124
1112017-12-07Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2017-12-201512659951.4875
1122017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych 2018-01-191513089391.4325
1132017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki 2018-01-111513089520.0665
1142017-12-11Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016‒2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” 2018-01-041513003509.9072
1152017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 2018-01-111513089643.2291
1162017-12-06Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych 2017-12-221512550654.0476
1172017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 487/20172018-01-121511778012.0389
1182017-12-06Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski 2018-01-111512552496.5598
1192017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach 2018-01-111513089786.2491
1202017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 488/20172018-01-121511778316.0999
1212017-12-11Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne 2017-12-181513003865.973
1222017-12-12Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 2017-12-191513089892.4398
1232017-11-27 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 489/20172018-01-121511778676.4266
1242017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej 2018-01-191513090095.3313
1252017-12-11Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych 2017-12-221513005903.826
1262017-12-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 2018-01-181513165835.1963
1272017-12-14Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Działów do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku i w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 2017-12-221513259795.3572
1282017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 494/20172018-01-121511778988.4798
1292017-12-11Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018 – 2020 2017-12-221512986553.6655
1302017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 2018-01-161513090226.6311
1312017-12-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 2018-01-181513166184.8309
1322017-12-15Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka w trakcie ustalania1513346212.4858
1332017-11-27Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu i odznaczeń Rej. 496/20172018-01-121511779262.1525
1342017-12-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym 2018-01-171513090345.8347
1352017-12-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 2018-01-171513167153.1963
1362017-12-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 2018-01-191513346966.5549
1372017-11-17Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 lutego 1966 r. 2018-01-051510923538.7351
1382017-11-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich 2018-01-191511790037.7284
1392017-12-08Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości dyplomatycznych, podpisany w Warszawie dnia 12 czerwca 2017 r.2018-01-081512744674.8515
1402017-11-17Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r.2018-01-051510919480.9478
1412017-11-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 2018-01-171511790439.4022
1422017-11-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2018-01-191511792511.028
1432017-11-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 2018-01-171511790780.6194
1442017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 480/20172018-01-121511535001.4536
1452017-12-07Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 2017-12-221512655088.6883
1462017-11-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 2018-01-191511791153.55
1472017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 481/20172018-01-121511535366.5569
1482017-11-20Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie pilotażu morskiego 2018-01-081511175069.4312
1492017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 482/20172018-01-121511535890.1145
1502017-11-24 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 479/20172018-01-121511534005.1563
1512017-11-24Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 472/20172018-01-121511533617.3108
1522017-12-07Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 2017-12-181512659326.3882
1532017-12-06Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego 2017-12-201512559314.4578
1542017-12-05Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin 2017-12-221512486681.7306
1552017-12-14Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej 2017-12-221513249865.7095
1562017-12-06Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2017-12-191512568586.1617
1572017-12-07Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła 2017-12-181512660307.3005
1582017-12-15Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w trakcie ustalania1513352741.4644
1592017-12-11Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 2017-12-221513004275.8412
1602017-12-11Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie 2017-12-221513005213.4765
1612017-12-12Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt P 13/162017-12-211513092951.3844
1622017-12-12Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt P 13/152017-12-211513094113.0097
1632017-12-13Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego w trakcie ustalania1513156701.0466
1642017-12-15Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1513336543.5987
1652017-12-13Poprawka do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjęta w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.2018-01-121513170192.8533
1662017-12-14Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016–2018 2018-01-101513244990.1617
1672017-12-12Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2017-12-221513070820.7958
1682017-12-14Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw w trakcie ustalania1513256112.3023
1692017-12-14Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2018 2017-12-211513242567.8632
1702017-12-15 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 200. rocznicę założenia w trakcie ustalania1513345480.2523
1712017-12-15Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej 2017-12-181513327394.0095
1722017-12-15Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia polskiej awangardy w 100. rocznicę jej inauguracji w trakcie ustalania1513345924.0833
1732017-12-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego w trakcie ustalania1513351106.0251