Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-02-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2017-02-241487679204.8813
22016-12-29Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny w trakcie ustalania1483027765.6844
32017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001) 2017-03-211487338549.4717
42017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013) 2017-03-211487338785.5151
52017-02-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek 2017-02-231487339137.6936
62017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 112.13.2017 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 2017-03-071487321170.9932
72017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 112.12.2017 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 2017-03-071487325093.987
82017-02-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika 2017-02-241487339486.6814
92017-02-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy 2017-02-281487342480.154
102017-02-17Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej 2017-02-241487345546.89
112017-02-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 2017-03-131486980095.9726
122017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 112.79.2016 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej 2017-03-071487323018.7753
132017-02-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw 2017-02-241487579062.7052
142017-02-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach 2017-03-101486725413.2557
152017-02-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek 2017-02-241487579266.0679
162017-02-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny 2017-03-101486725683.5223
172017-02-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny 2017-02-241487579424.1088
182017-02-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich 2017-03-101486725959.889
192017-02-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 2017-02-241487327902.791
202017-02-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym 2017-03-101486727200.4994
212017-02-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy 2017-02-241487602684.3561
222017-02-14Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisana w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r.2017-03-141487062399.9837
232017-02-10Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 2017-03-101486729206.012
242017-02-21Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu 2017-03-031487665245.4855
252017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kozie (PLH320010) 2017-03-171487337292.062
262017-02-10Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów 2017-03-081486733427.1562
272017-02-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2017-02-241487675511.5399
282017-02-03Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B 2017-03-031486125041.8174
292017-02-10Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców 2017-03-101486733741.8667
302017-02-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2016 r. 2017-02-241487677703.4421
312017-02-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2017-03-101486980557.8045
322017-02-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych 2017-02-241487678111.7288
332017-02-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent 2017-02-241487678522.6733
342017-02-16Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego 2017-02-231487235634.7666
352017-02-16Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego 2017-02-231487235856.1565
362017-02-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2017-02-241487678679.5255
372017-02-16Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów 2017-03-131487237093.1213
382017-02-21Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r. 2017-02-241487678834.2756
392017-02-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2017-03-101486981436.1376
402017-01-27Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim 2017-02-271485522300.6938
412017-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie (PLH040018) 2017-03-141485254768.9193
422017-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009) 2017-03-141485254204.8083
432017-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie (PLH020001) 2017-03-141485251227.9552
442017-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia (PLH020051) 2017-03-141485252006.0118
452017-02-15Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 2017-02-231487155218.8103
462017-02-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej 2017-02-241487679023.9922
472017-02-08Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy 2017-03-031486550883.9881
482017-02-07Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 2017-03-071486481300.88
492017-02-06Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 2017-03-081486378881.4762
502017-02-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej 2017-03-131486982033.0537
512017-02-13Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów 2017-03-101486986538.3802
522017-02-08Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej 2017-03-081486564453.2771
532017-02-15Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń 2017-03-081487150332.5835
542017-02-15Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji 2017-03-061487146474.013
552017-02-15Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości 2017-03-081487157513.6754
562017-02-15Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką 2017-03-081487157765.9193
572017-02-15Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe 2017-03-081487156837.7
582017-02-15Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.2017-03-101487169220.3005
592017-02-15Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego 2017-03-101487157078.432
602017-02-16Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia 2017-03-161487241623.8409
612017-02-16Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2017-02-231487234011.992
622017-02-15Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu 2017-03-021487156318.8151
632017-02-15Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego 2017-03-091487158071.2829
642017-02-14Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 2017-02-241487073587.8573
652017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 112.1.2017 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji w trakcie ustalania1487321434.5583
662017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 112.3.2017 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji w trakcie ustalania1487321568.0127
672017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 1130.2.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w trakcie ustalania1487321778.3686
682017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 1130.3.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w trakcie ustalania1487321900.2394
692017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 112.9.2017 o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w trakcie ustalania1487322199.629
702017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 1130.1.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w trakcie ustalania1487322738.4499
712017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014) 2017-03-211487334410.7542
722017-02-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów 2017-02-241487342246.965
732017-02-17Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie tytułów żołnierzy zawodowych 2017-03-061487324405.5346
742017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 112.10.2017 o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 2017-03-071487322449.4558
752017-02-17Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NR 112.78.2016 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych 2017-03-071487322073.8037
762017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002) 2017-03-171487333084.8684
772017-02-17Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów 2017-03-091487330533.9288
782017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Noteci (PLH080006) 2017-03-171487332032.4458
792017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054) 2017-03-171487330054.9028
802017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec nad Wierzycą (PLH220073) 2017-03-171487329702.9298
812017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Linie (PLH040020) 2017-03-171487329371.768
822017-02-17Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania 2017-02-271487345161.997
832017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamek Świecie (PLH040025) 2017-03-171487332635.6893
842017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019) 2017-03-171487332332.0787
852017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001) 2017-03-171487337661.9581
862017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018) 2017-03-171487337983.8051
872017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056) 2017-03-171487333424.2389
882017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053) 2017-03-171487333738.0639
892017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skwierzyna (PLH080041) 2017-03-171487334178.3309
902017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowisko Manowo (PLH320057) 2017-03-171487334652.3362
912017-02-16Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego 2017-03-031487252041.3661
922017-02-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich 2017-03-201487575688.919
932017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Konradowie (PLH020008) 2017-03-211487337050.7436
942017-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cyprianka (PLH040013) 2017-03-211487338309.7794
952017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie CelnoSkarbowej 2017-02-241487678301.5124
962017-02-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy 2017-02-241487602857.1377
972017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych w trakcie ustalania1487684802.7906
982017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju 2017-02-241487664910.6096
992017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego 2017-02-241487684563.0224
1002017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa2017-02-241487686052.9977
1012017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe w trakcie ustalania1487753754.8456
1022017-02-22Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych2017-02-241487754335.7897
1032017-02-21Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt U 2/152017-02-241487756332.9056
1042017-02-22Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur w trakcie ustalania1487758885.7824
1052017-02-21Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych 2017-02-241487679567.1257
1062017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w trakcie ustalania1487760088.5493
1072017-02-21Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego 2017-03-091487687054.2206
1082017-02-21Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego 2017-03-091487686778.3662
1092017-02-22Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów 2017-02-231487761115.4829
1102017-02-22Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 2017-03-171487755586.0834
1112017-02-22Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych 2017-02-241487760617.0413
1122017-02-22Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych 2017-02-241487760878.187
1132017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym 2017-02-271487685822.9474
1142017-02-22Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2017-03-031487761768.1665
1152017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy 2017-02-271487685588.8544
1162017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych 2017-02-271487759173.4073
1172017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno–Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2017-02-271487759513.3486
1182017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary 2017-02-271487684346.8073
1192017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług 2017-02-271487759878.2857
1202017-02-21Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 2017-03-151487683388.2774
1212017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych 2017-02-271487754043.2367
1222017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie wpisu na listę agentów celnych 2017-02-271487759765.7447
1232017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 2017-02-271487760262.9086
1242017-02-21Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami 2017-02-241487685330.5926
1252017-02-23Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do służby w Policji w trakcie ustalania1487835765.5753
1262017-02-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym 2017-02-271487763073.4969
1272017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w trakcie ustalania1487839393.2473
1282017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej do miejsca pełnienia służby w trakcie ustalania1487842570.1437
1292017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa w trakcie ustalania1487843073.7821
1302017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier w trakcie ustalania1487843496.8116
1312017-02-23Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w trakcie ustalania1487843993.6976
1322017-02-22Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego 2017-03-031487775106.2376
1332017-02-22Obwieszczenie Prokuratora Generalnego o wolnych stanowiskach prokuratorskich 2017-03-071487771005.1837
1342017-02-23Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 2017-03-031487839798.8631
1352017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego w trakcie ustalania1487844458.5339
1362017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych w trakcie ustalania1487844677.6463
1372017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD w trakcie ustalania1487844896.17
1382017-02-23Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne 2017-02-271487835470.5267
1392017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego w trakcie ustalania1487847014.4222
1402017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce w trakcie ustalania1487847190.0063
1412017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej w trakcie ustalania1487847367.2364
1422017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy w trakcie ustalania1487847598.8818
1432017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania w trakcie ustalania1487847841.4832
1442017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego w trakcie ustalania1487847989.8369
1452017-02-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego w trakcie ustalania1487848237.7936
1462017-02-23Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów w trakcie ustalania1487848743.4796
1472017-02-23Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w trakcie ustalania1487849507.3634