Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 230/2016 2016-07-151465985894.4517
22016-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 231/2016 2016-07-151466423004.0239
32016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 246/2016 2016-07-151465986496.7763
42016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 250/2016 2016-07-151465991437.4336
52016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Nr Rej. 158/2016 2016-07-151465902927.3481
62016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 25/2016 2016-07-151465992133.263
72016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 135/2016 2016-07-151465993138.2353
82016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 169/2016 2016-07-151465993681.7843
92016-06-23Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 2016-06-301466671953.5369
102016-06-22Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 2016-06-291466585778.4672
112016-06-23Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 2016-07-011466674597.1582
122016-06-16Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt 2016-06-281466075030.6799
132016-06-23Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych 2016-06-291466668849.0939
142016-06-23Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 2016-06-301466675309.5176
152016-06-23Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych 2016-06-301466676329.9532
162016-06-24Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń 2016-06-301466755139.2287
172016-06-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej 2016-07-011465475377.0174
182016-06-16Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2016-07-151466077140.9565
192016-06-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2016-07-011465476266.3951
202016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w trakcie ustalania1467102077.7647
212016-06-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi2016-06-291466676511.5664
222016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. w trakcie ustalania1467102274.5801
232016-06-27Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 2016-07-041467010574.1697
242016-06-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO 2016-07-011466677152.2258
252016-06-28Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych 2016-06-291467097236.345
262016-06-23Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych 2016-07-051466677239.9473
272016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 203/2016 2016-07-151465903922.2395
282016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 207/2016 2016-07-151465904223.5776
292016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 210/20162016-07-151465904540.3219
302016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 216/2016 2016-07-151465906167.1515
312016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 220/2016 2016-07-151465906455.1951
322016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 221/2016 2016-07-151465906736.0712
332016-06-23Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2016-06-291466667750.7823
342016-06-28Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym 2016-06-291467096951.0099
352016-06-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych 2016-06-281465900897.381
362016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 223/2016 2016-07-151465907383.3493
372016-06-23Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2016-07-041466684998.6208
382016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w trakcie ustalania1467107488.289
392016-06-28Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 2016-06-301467107734.1178
402016-06-28Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej 2016-07-051467107934.0947
412016-06-28Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 2016-06-291467108377.4531
422016-06-16Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin 2016-06-301466085099.3856
432016-06-23Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków 2016-07-111466686169.4387
442016-06-28Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego w trakcie ustalania1467108859.3796
452016-06-14Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych 2016-07-011465911048.6169
462016-06-23Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba 2016-06-291466687918.3546
472016-06-28Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013w trakcie ustalania1467112750.9018
482016-06-23Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych 2016-07-011466688727.5106
492016-06-28Ustawa o Radzie Mediów Narodowych 2016-06-291467113680.9557
502016-06-28Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw 2016-07-111467114131.6425
512016-06-28Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2016-06-301467102825.6363
522016-06-16Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2016-07-151466074384.3118
532016-06-28Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie w trakcie ustalania1467114612.3359
542016-06-03Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 2016-07-011464963209.8335
552016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 224/20162016-07-151465983589.6835
562016-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 209/2016 2016-07-151466420911.0276
572016-06-24Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu 2016-07-081466776980.3554
582016-06-13Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 2016-06-281465817488.5269
592016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 228/2016 2016-07-151465984270.4976
602016-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 225/2016 2016-07-151466421579.6546
612016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 229/2016 2016-07-151465984918.4056
622016-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 226/20162016-07-151466422217.8843
632016-06-17Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym 2016-07-011466171033.0478
642016-06-13Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej 2016-07-121465896122.4353
652016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Nr Rej. 251/20162016-07-151465903528.2048
662016-06-17Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych 2016-07-011466155822.4548
672016-06-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie 2016-07-011466172852.4162
682016-06-14Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń NR REJ. 222/2016 2016-07-151465907087.4252
692016-06-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 185/2016 2016-07-151465996079.9377
702016-06-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 205/2016 2016-07-151466062442.0886
712016-06-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 199/2016 2016-07-151466059901.1443
722016-06-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 206/2016 2016-07-151466062905.8762
732016-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Nr Rej. 232/2016 2016-07-151466425152.3451
742016-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Nr Rej. 241/2016 2016-07-151466425657.8024
752016-06-20Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej. 245/2016 2016-07-151466426125.7296
762016-06-17Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych 2016-06-281466171068.625
772016-06-21Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw 2016-06-281466494483.4808
782016-06-17Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 2016-07-151466164312.7361
792016-06-17Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń 2016-06-291466159407.8588
802016-06-24Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych 2016-07-121466754151.2092
812016-06-21Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym 2016-06-281466505037.6914
822016-06-22Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia 2016-06-301466588343.2964
832016-06-22Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa 2016-07-011466594572.295
842016-06-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 2016-07-071466598584.6936
852016-06-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji 2016-07-071466595302.765
862016-06-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 2016-07-111466597257.6375
872016-06-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 2016-07-011466598097.7264
882016-06-23Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia 2016-06-291466669959.516
892016-06-23Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 2016-07-011466688348.6581
902016-06-22Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. 2016-07-121466582465.689
912016-06-22Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej 2016-07-011466584386.1485
922016-06-22Komunikat Ministra Rozwoju w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie sprawozdawczości 2016-07-011466593578.1613
932016-06-23Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz 2016-06-301466665866.5138
942016-06-23Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 2016-06-301466670797.1803
952016-06-22Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum 2016-07-121466583908.1199
962016-06-22 Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 2016-06-291466590773.2872
972016-06-24Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 2016-06-301466756125.9639
982016-06-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym 2016-07-071466760768.7625
992016-06-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 2016-07-071466762103.2703
1002016-06-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości 2016-07-191466763703.0312
1012016-06-24Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową, sporządzona w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r.2016-07-151466771263.032
1022016-06-24Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami 2016-07-041466765458.7653
1032016-06-24Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach 2016-07-061466778201.6738
1042016-06-27Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane 2016-06-301467021793.2471
1052016-06-27Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego 2016-06-301467019779.1823
1062016-06-27Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy 2016-07-081467011693.3156
1072016-06-27Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły w trakcie ustalania1467032929.4815
1082016-06-27Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego w trakcie ustalania1467036378.1109
1092016-06-27Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki w trakcie ustalania1467036579.9062
1102016-06-27Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd 2016-06-301467032078.9669
1112016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego w trakcie ustalania1467094854.7779
1122016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w trakcie ustalania1467095070.6631
1132016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku w trakcie ustalania1467095181.0395
1142016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ustalania1467095353.7833
1152016-06-28Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców w trakcie ustalania1467097791.2165
1162016-06-27Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2016-07-051467012238.9547
1172016-06-27Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum 2016-07-071467032688.809
1182016-06-27Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013 2016-07-071467022026.4447
1192016-06-27Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG” 2016-06-301467037092.5485
1202016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w trakcie ustalania1467101655.0515
1212016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku w trakcie ustalania1467101932.0945
1222016-06-28Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne 2016-06-301467098426.3865
1232016-06-28Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2016-06-301467098738.2837
1242016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w trakcie ustalania1467106497.398
1252016-06-28Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w trakcie ustalania1467107258.3085
1262016-06-28Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w trakcie ustalania1467113281.5297
1272016-06-27Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych 2016-07-081467033476.2783
1282016-06-28Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2016-07-081467114345.112
1292016-06-24Uchwała nr 35/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele 2016-07-151466776267.875