Aplikacja legislacyjna edycja 2018/2019

APLIKACJA LEGISLACJA edycja 2018/2019

 1. Rządowe Centrum Legislacji ogłasza nabór na kolejną edycję aplikacji legislacyjnej, która rozpocznie się we wrześniu 2018 r.
 2. Kandydata na aplikację kieruje dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu), w którym kandydat jest zatrudniony.
 3. Uczestnikiem aplikacji legislacyjnej może być posiadający wykształcenie prawnicze:
  1. członek korpusu służby cywilnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106),
  2. urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 60 i 650);
  3. żołnierz zawodowy;
  4. funkcjonariusz służby;
  5. pracownik samorządowy.
 4. Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie na aplikację:
  1. podanie o przyjęcie na aplikację, podpisane przez kierownika urzędu lub podmiot zatrudniający osobę ubiegającą o przyjęcie na aplikację;
   w podaniu powinno być ponadto zamieszczone oświadczenie, z którego wynika staż pracy związany z legislacją, potwierdzony podpisem kierownika urzędu lub podmiotu zatrudniającego osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich studiów prawniczych,
  3. curriculum vitae (nie więcej niż 3 strony), w którym należy uwzględnić informacje dotyczące:
   • wykształcenia (ukończone studia wyższe i studia podyplomowe),
   • doświadczenia zawodowego (miejsce pracy, komórka organizacyjna, stanowisko, krótki opis zakresu zadań, w tym zadań legislacyjnych
    z uwzględnieniem tytułów wybranych projektów aktów prawnych, opracowywanych w ramach obowiązków służbowych),
   • ukończonych szkolenia, kursy itp.,
   • danych kontaktowych (telefon, adres e-mail).
 5. Limit przyjęć na aplikację wynosi 50 osób.
 6. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 8 czerwca 2018 r.
 7. Lista osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji zostanie ogłoszona do dnia 22 czerwca 2018 r.
 8. Opłata za uczestnictwo w aplikacji jest równa 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn.zm.), za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.
 9. Pytania dotyczące naboru na aplikację proszę kierować do Pani Sylwii Panaś-Karpińskiej (spanas@rcl.gov.pl; tel. 22 694-66-11).
 10. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Rządowe Centrum Legislacji
00-582 Warszawa
al. J. Ch. Szucha 2/4

„Aplikacja legislacyjna