Departament Prawa Gospodarczego

Dyrektor:

Monika Salamończyk
e-mail: msalamonczyk@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-63-69
fax: +48 22 694-68-18

Wicedyrektor:

Anna Mróz
e-mail: amroz@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-63-37
fax: +48 22 694-68-18

Wicedyrektor:

Krzysztof Olszak
e-mail: kolszak@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-74-42
fax: +48 22 694-66-08

 

Departament Prawa Gospodarczego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:
1. działami administracji rządowej:

  • budżet,
  • energia,
  • finanse publiczne,
  • gospodarka,
  • gospodarka morska,
  • instytucje finansowe,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • nauka,
  • oświata i wychowanie,
  • szkolnictwo wyższe,
  • zdrowie,
  • żegluga śródlądowa,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

  • Polski Komitet Normalizacyjny,
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3. właściwością:

  • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  • Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Narodowego Banku Polskiego,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Polskiej Akademii Nauk;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.