1.2.3. Podmioty, którym należy przedstawić projekt w ramach uzgodnień

Projekt założeń podlega obligatoryjnym uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów oraz z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także z Rządowym Centrum Legislacji, ale tylko pod względem prawnym.

Organ wnioskujący kierując projekt złożeń do uzgodnień nie jest zobowiązany do kierowania odrębnego pisma do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o dokonanie oceny testu regulacyjnego, gdyż podmiot wyraża tą opinię w ramach procesu uzgodnień.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie jest zobowiązany do wyrażenia opinii w ramach procesu uzgodnień odnośnie oceny testu regulacyjnego w sytuacji, gdy o taką opinię, jeszcze przed skierowaniem projektu założeń do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, zwróciła się Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy (§ 107 ust. 2 pkt 1 Regulaminu).

 

Co do zasady do projektu założeń nie jest przedstawiana opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. Niemniej jednak przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów stanowią, że jeżeli z wnioskiem takim wystąpi organ wnioskujący, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wówczas minister właściwy do spraw członkowska Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej jest zobowiązany do przedstawienia takiej opinii w ramach procesu uzgodnień (§ 107 ust. 2 pkt 2 Regulaminu).

 

Obligatoryjnie uzgodnienia należy przeprowadzić również w przypadku, gdy na podstawie przepisów odrębnych prawo takie zostało przyznane organom lub podmiotom, których zakresu działania dotyczy projekt (§ 35 ust. 4 Regulaminu).