1.2.4. Podmioty, którym należy przedstawić projekt w ramach konsultacji publicznych

Zasadą jest przeprowadzenie procesu konsultacji publicznych, który jest nakierowany na pozyskanie stanowisk podmiotów spoza sektora organów i instytucji państwowych. Organ wnioskujący przedstawia projekt założeń do konsultacji publicznych, biorąc pod uwagę treść projektu oraz uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu, jego skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz pilność.

Każdorazowe odstąpienie od tego zalecanego standardu postępowania wymaga uzasadnienia ze strony organu wnioskującego (§ 28 ust. 4 Regulaminu).

W ramach konsultacji publicznych organ wnioskujący przedstawia projekt założeń organizacjom społecznym lub innymi zainteresowanymi podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu założeń.

Przedstawiając projekt założeń projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych organ wnioskujący może skierować pismo wraz z projektem do wybranych podmiotów bądź może skierować jedynie pismo z informacją, iż toczą się prace legislacyjne dotyczące projektu założeń, który to projekt jest powszechnie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzą- dowy Proces Legislacyjny (RPL), albo może też na swojej stronie internetowej zamieścić informację o toczących się pracach legislacyjnych nad danym projektem wraz ze wzmianką o możliwości zgłaszania uwag przez podmioty zainteresowane.

Podkreślenia również wymaga, że obok opisanych wyżej metod konsultowania organ wnioskujący może przeprowadzić proces konsultacji za pomocą dedykowanych narzędzi elektronicznych. W tym celu został uruchomiony Rządowy portal konsultacji publicznych, umożliwiający prowadzenie konsultacji publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (www.konsultacje.gov.pl). Działania te umożliwią uzyskanie opinii jak najszerszego kręgu podmiotów zainteresowanych pracami toczącymi się nad danym projektem założeń.

Organ wnioskujący ustalając zakres konsultacji publicznych kieruje się wytycznymi ustalonymi przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. W chwili obecnej nie funkcjonują wytyczne, które stanowiłyby odrębny dokument określający wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia konsultacji publicznych. Pewne wskazówki w powyższym zakresie zostały jednak zawarte w Wytycznych do oceny skutków regulacji (OSR), które każdy organ wnioskujący może pobrać ze strony internetowej Ministra Gospodarki[2]. Dodatkowo podkreślenia wymaga, że reguły dotyczące przeprowadzania konsultacji zostały zawarte również w dokumencie pt. Siedem zasad konsultacji, który dostępny jest na stronie Ministra Cyfryzacji (https://mc.gov.pl/konsultacje). Przykładowy katalog podmiotów, którym można przedstawić projekt założeń w ramach konsultacji publicznych został określony w załączniku do niniejszego opracowania.

 

[2] Obecnie trwają prace nad nowym dokumentem pt. Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.