1.2.9. Stanowiska organu wnioskującego

Organ wnioskujący zobowiązany jest zająć stanowisko w przypadku:

  1. uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień,
  2. uwag zgłoszonych w opinii o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej (jeżeli została sporządzona),
  3. opinii Rady Legislacyjnej,
  4. opinii innych podmiotów, do których skierował projekt założeń do zaopiniowania.
Wyjątek:
W przypadku zorganizowania konferencji uzgodnieniowej organ wnioskujący nie ma obowiązku przedstawiania odrębnego stanowiska, w stosunku do uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień lub opiniowania, chyba że obowiązek odniesienia się do takich uwag wynika z odrębnych przepisów (§ 44 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu).