3.2.5. Podmioty, którym należy przedstawić projekt w ramach opiniowania

Organ wnioskujący jest zobowiązany do przesłania projektu ustawy w ramach procesu opiniowania, jeżeli obowiązek zasięgnięcia opinii wynika z odrębnych przepisów lub przedmiotowy zakres projektu dotyczy zakresu działania podmiotów objętych projektowaną regulacją. Proces ten (podobnie jak proces uzgodnień) jest obligatoryjny.

W ramach procesu opiniowania projekt należy przekazać:

  1. Radzie Legislacyjnej
    Jeżeli projekt ustawy reguluje materię o szczególnie istotnych skutkach prawnych, społecznych lub ekonomicznych wówczas organ wnioskujący ma obowiązek skierować taki projekt do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną działającą przy Prezesie Rady Ministrów. W celu uzyskania opinii organ wnioskujący występuje z wnioskiem do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o skierowanie projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną. Niezależnie od powyższego Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów mogą, z własnej inicjatywy, w każdym przypadku skierować projekt ustawy do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną. O skierowaniu projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną informuje się organ wnioskujący. Szczegółowe informacje dotyczące Rady Legislacyjnej, w tym opinie Rady Legislacyjnej dotyczące projektów ustaw, dostępne są pod adresem: www.radalegislacyjna.gov.pl
  2. organom administracji rządowej i instytucjom państwowym
    Organ wnioskujący kieruje projekt ustawy do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt. Katalog podmiotów, którym należy przesłać projekt ustawy w ramach opiniowania został określony w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.
  3. innym podmiotom
    W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt ustawy przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach. W szczególności jeśli przepisy projektu ustawy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych (związki zawodowe i organizacje pracodawców) lub innych podmiotów, wówczas organ wnioskujący kieruje taki projekt do zaopiniowania przez właściwą komisję wspólną. Katalog podmiotów innych niż organy administracji rządowej oraz innych niż organy i instytucje państwowe, którym należy przesłać projekt ustawy w  ramach opiniowania określony został w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania.

W przypadkach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej organ wnioskujący w ramach procesu opiniowania projektu ustawy przedstawia go organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, np. obowiązek zasięgnięcia opinii Europejskiego Banku Centralnego wynika z decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 3.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446).