3.3. Rozpatrzenie projektu ustawy przez komitet właściwy do rozpatrzenia określonych kategorii spraw

Projekt ustawy do rozpatrzenia przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw, zwany dalej „właściwym komitetem”, wnosi organ wnioskujący, chyba że przepisy regulujące tryb pracy danego komitetu stanowią inaczej. Projekt ten wnosi się za pośrednictwem sekretarza właściwego komitetu.

Właściwy komitet rozpatruje projekt ustawy w trybie określonym w regulaminie swojej pracy lub w akcie o utworzeniu właściwego komitetu. Właściwy komitet rozpatruje projekt ustawy, w szczególności rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności, w zakresie objętym właściwością danego komitetu.

Sekretarz właściwego komitetu udostępnia w RPL projekt ustawy wniesiony do rozpatrzenia przez komitet, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.

W obecnym stanie prawnym funkcjonują dwa komitety do rozpatrywania spraw określonej kategorii, tj. Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, który powołany został zarządzeniem nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 395) oraz Komitet do Spraw Europejskich, który utworzony został ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277), a szczegółowy regulamin pracy tego Komitetu został określony uchwałą nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. Nr 9, poz. 79 oraz z 2013 r. poz. 1041). Dodatkowo zauważenia wymaga, że zarządzeniem nr 1/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. Przewodniczący Komitetu do Spraw Europejskich powołał Zespół roboczy do spraw przygotowywania prac Komitetu do Spraw Europejskich, którego jedynym z zadań jest omówienie dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komitetu do Spraw Europejskich w celu ich wstępnego uzgodnienia i rekomendowania Komitetowi.

Stałą praktyką stało się również, że w przypadku projektu ustawy, który ze względu na swój zakres przedmiotowy, powinien być rozpatrywany przez obydwa właściwe komitety, projekt ten rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, a następnie przez Komitet do Spraw Europejskich.