3.9. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu

Prezes Rady Ministrów kieruje do Marszałka Sejmu:

  1. projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR,
  2. projekty aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla projektu ustawy, a w przypadku projektu ustawy mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej wszystkie projekty aktów wykonawczych, których wydanie przewiduje projekt ustawy,
  3. zgłoszenia lobbingowe, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR oraz projekty aktów wykonawczych. Natomiast nie udostępnia zgłoszeń lobbingowych, gdyż obowiązek ich udostepnienia spoczywa na organie wnioskującym, który zamieszcza je na bieżąco w RPL.