Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-10-05Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa NR 265/2017 w trakcie ustalania1507202616.158
22018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym 2018-07-231530886452.6305
32018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) 2018-08-091530793394.5045
42018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045) 2018-08-081530795316.138
52018-07-11Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego 2018-07-241531313517.995
62018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029) 2018-08-091530796673.4526
72018-07-12Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 2018-07-241531393253.0307
82018-07-12Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego 2018-08-011531398831.5094
92018-07-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 193/2018 2018-08-141531308943.6505
102018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk 2018-08-021530608307.404
112018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) 2018-08-131530798709.6365
122018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 2018-07-271530885689.3947
132018-06-19Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 2018-07-271529399062.4671
142018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035) 2018-08-071530800639.9329
152018-07-09Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 2018-07-251531141873.4477
162018-07-09Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej 2018-07-311531131884.964
172018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2018-07-311530608960.4398
182018-07-12Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 760-lecie powstania Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie Nr 21/2018 2018-07-251531402506.8946
192018-07-13Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat 2018-07-241531474310.3046
202018-07-12Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych w trakcie ustalania1531404207.4247
212018-07-13Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich 2018-07-231531478015.3052
222018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2018-08-101530619948.0642
232018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2018-08-091530872656.6095
242018-06-22Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1529662906.9808
252018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty 2018-08-161530873467.6354
262018-07-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 226/20182018-08-141531404702.9117
272018-07-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 229/20182018-08-141531479135.162
282018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 2018-08-021530609518.8578
292018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 2018-08-021530617660.9398
302018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 2018-08-101530874055.9785
312018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 2018-07-251530881314.1214
322018-04-24Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)w trakcie ustalania1524559970.2847
332018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw 2018-07-271530883344.5421
342018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 2018-07-271530619158.8305
352018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 2018-07-311530603299.3422
362018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 2018-07-271530619633.3835
372018-07-04Poprawki do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjęte podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.2018-08-241530704747.6482
382018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2018-07-301530884305.6961
392018-07-09Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych 2018-07-241531127219.7077
402018-07-11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 214/20182018-08-141531318363.7248
412018-07-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 224/20182018-08-141531392694.585
422018-07-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane w trakcie ustalania1531922842.8652
432018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2018-08-071530875766.2129
442018-07-13Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kosmetyczka – Świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1531470789.6297
452018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym 2018-08-031530604075.5913
462018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji 2018-07-231530620236.2135
472018-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 2018-07-241530612136.5116
482018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053) 2018-08-101530792147.899
492018-06-11Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1528720655.7193
502018-06-19Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego 2018-07-201529402193.0408
512018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051) 2018-08-141530785846.6233
522018-07-13Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół 2018-08-011531483361.7673
532018-06-21Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne 2018-07-201529570758.285
542018-07-13Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018–2022 2018-07-251531486181.7912
552018-07-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 211/20182018-08-141531310104.5791
562018-06-26Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej 2018-07-201530010181.5701
572018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 2018-07-271530862575.8669
582018-07-06Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017) 2018-08-031530868680.9739
592018-07-06Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004) 2018-08-101530870633.5595
602018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004) 2018-08-101530790353.7087
612018-06-29Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa 2018-07-191530277352.6413
622018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 2018-07-231530886138.8865
632018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034) 2018-08-101530791403.2415
642018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006) 2018-08-241530787328.7842
652018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej (PLH260015) 2018-08-131530788306.8073
662018-07-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 209/20182018-08-141531309358.0442
672018-07-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 215/20182018-08-141531384838.5144
682018-07-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 210/20182018-08-141531309717.9794
692018-07-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 212/20182018-08-141531311195.6691
702018-07-11Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej.213/20182018-08-141531317145.9069
712018-07-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 217/20182018-08-141531385315.0236
722018-07-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 218/20182018-08-141531389525.9748
732018-07-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej.222/20182018-08-141531391439.682
742018-07-13Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kosmetyczka – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w trakcie ustalania1531471904.7302
752018-07-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 225/20182018-08-141531401773.2104
762018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 233/20182018-08-141531731939.123
772018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 243/20182018-08-141531733919.7081
782018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 247/20182018-08-141531734707.3265
792018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 250/20182018-08-141531736476.5642
802018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 223/20182018-08-141531739983.5099
812018-07-16 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Rej. 254/20182018-08-141531738330.0603
822018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Nr Rej.232/20182018-08-141531740428.1555
832018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 242/20182018-08-141531733226.1042
842018-07-17Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt K 9/172018-07-201531828264.1351
852018-07-17Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego w trakcie ustalania1531832828.4077
862018-07-13Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów 2018-07-241531491459.8139
872018-07-13Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu „Kultura” finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 2018-07-251531490360.0581
882018-07-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego 2018-07-251531911570.5447
892018-07-17Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2018 r. 2018-07-251531823165.3034
902018-07-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu w trakcie ustalania1531898557.0498
912018-07-16Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich 2018-07-231531737082.6524
922018-07-18Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2018-07-241531901701.3014
932018-07-13 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2018-07-261531487741.5906
942018-07-16Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach II 2018-07-201531750838.8639
952018-07-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1531910512.8565
962018-07-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1531911242.4247
972018-07-18Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 2018-07-201531910941.3504
982018-07-18Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego w trakcie ustalania1531911927.9306
992018-07-18Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w trakcie ustalania1531914171.5501
1002018-07-18Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 2018-07-201531913020.2216
1012018-07-18Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego 2018-07-201531913487.7163
1022018-07-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r. 2018-07-201531905730.7964
1032018-07-18Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 r. 2018-07-201531908138.2031
1042018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 196/20182018-08-141531739265.8733
1052018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej.195/2018 2018-08-141531738848.8434
1062018-07-16Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 253/20182018-08-141531737774.1238
1072018-07-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości 2018-08-221531918146.9735
1082018-07-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne 2018-08-011531918634.5636
1092018-07-18Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w trakcie ustalania1531921681.1083
1102018-07-18Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w trakcie ustalania1531922011.2293
1112018-07-18Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w trakcie ustalania1531922256.8479
1122018-07-18Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne 2018-07-201531897056.4452